Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CS

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

Llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera

 
 

· Valoració del coneixement de llengües per a la comunicació i per a millorar la comprensió dels altres i del món i per a valorar la pròpia llengua i cultura.

 
 

· Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d'altres llengües i cultures.

 
 

· Valoració positiva de la varietat lingüística existent en el context social i escolar i de la diversitat lingüística d'Espanya.

 
 

· Curiositat i interès per a la millora dels coneixements en les llengües estrangeres per a poder comunicar-se amb companys i companyes d'altres països i per a l'intercanvi d'informació dins de l'espai escolar.

 
 

· Valoració de la pròpia identitat lingüística i cultural i assumpció d'una realitat multilingüe.

 
 

· Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural.

 
 

· Valoració, actitud receptiva i de respecte cap a les persones que parlen altres llengües o variants del català i el castellà, i tenen una cultura diferent a la pròpia.

 
 

· Consciència de les actituds personals davant les diferencies de llengües i cultures.

 
 

· Assumpció d'altres punts de vista deguts a una diferent llengua o cultura.

 
 

· Actitud crítica davant missatges discriminatoris i estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Disponibilitat a qüestionar les actituds negatives respecte a les llengües i cultures i a superar els prejudicis.

 
 

· Ús de llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les diferències.

 
 

· Coneixement de la varietat lingüística existent en el context social i escolar.

 
 

· Coneixement que el català es parla a altres llocs fora de Catalunya.

 
 

· Coneixement de la diversitat lingüística d'Espanya, llengües diferents i varietats del castellà, incloses les d'altres països on es parla el castellà.

 
 

· Coneixement de la varietat de llengües que es parlen al món, a partir de recerques guiades a internet, visionats audiovisuals o d'observació de llibres escrits en diferents alfabets, prospectes i informacions sobre aparells.

 
 

· Coneixement del fet que hi ha llengües que es parlen a molts països i del fet que hi ha països on es parlen moltes llengües.

 
 

· Motivació per a comparar i estudiar el funcionament de les distintes llengües.

 
 

· Comparació i identificació de les semblances i diferències del sistema fonètic i la prosòdia de diferents llengües a partir de produccions tradicionals o actuals motivadores.

 
 

· Identificació de les semblances i diferencies en la manera de veure el món i expressar la seva visió (el dies de la setmana, per exemple).

 
 

· Identificació de les semblances i diferències entre el català i castellà com a llengües romàniques en camps lèxics concrets i en contes, dites o cançons en diferents versions.

 
 

· Identificació de paraules que s'assemblen en altres llengües, arriscar-se a trobar el significat i identificar les estratègies que fan servir.

 
 

· Coneixement d'algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació social als països on es parla la llengua estrangera i el nostre.

 
 

· Identificar paraules que viatgen d'una llengua a una altra i dels manlleus que hi ha a la llengües catalana i castellana, en camps lèxics concrets (la cuina, els esports, entre altres).

 
 

· Reconèixer els mots de les llengües estrangeres treballades a l'escola que hi ha al català i el castellà i en altres llengües.

 
 

· Ús d'estratègies lingüístiques apreses en altres llengües per comprendre produccions orals i escrites en les llengües estrangeres treballades a l'escola.

 
 

· Percepció de les dificultats de comunicació i saber arribar a acords amb persones que parlen altres llengües.

 
 

· Estratègies comunicatives per adaptar-se a l'interlocutor en contextos multilingües i reformular els missatges, o amb l'ús d'elements no verbals per aconseguir que les altres persones ens entenguin.

 
 

· Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en una nova llengua estrangera.

 
 

· Identificació i coneixement de semblances i diferències dels costums i formes de relació social més habituals de les societats que parlen les llengües estrangeres treballades a l'escola o d'altres llengües i cultures.

 
 

· Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions.

 
 

· Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera i participació activa en elles.

 
 

· Reconeixement i valoració de les produccions tradicionals (rimes, cançons, contes, llegendes, textos orals i escrits) i actuals (dibuixos animats, pel·lícules i d'altres recursos multimèdia).

 
 

· Consciència de la diversitat de situacions en què té sentit usar la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures.

 
 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CM

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

Llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera

 
 

· Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d'aprenentatge i d'aproximació a d'altres cultures i obertura a la diversitat de llengües i cultures del món.

 
 

· Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d'altres llengües i cultures presents a l'aula.

 
 

· Valoració de conèixer altres llengües que la pròpia per poder comunicar-se amb més gent, buscar informació a Internet, llegir textos.

 
 

· Valoració de la pròpia identitat lingüística i de la riquesa que representa poder parlar més d'una llengua.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de la diversitat de llengües i cultures.

 
 

· Acceptació positiva de l'altre, del diferent, de la diversitat lingüística i cultural i actitud receptiva cap a persones que parlen altres llengües i tenen altres cultures diferents i interès per a comprendre-les.

 
 

· Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

 
 

· Consciència que hi ha famílies al si de les quals es parlen diverses llengües.

 
 

· Consciència positiva i coneixement de la varietat lingüística (llengües diferents o varietat d'una mateixa llengua) existent en el context social i escolar, a partir de persones conegudes, anuncis, cançons. Identificació de semblances i diferències.

 
 

· Coneixement d'algunes llengües d'Espanya i valoració positiva de la riquesa que suposa aquesta diversitat.

 
 

· Coneixement del fet que al món hi ha llengües molt diverses i que cada llengua té diferents regles.

 
 

· Coneixement que hi ha escriptures diferents i que un mateix alfabet pot servir per a l'escriptura de diferents llengües.

 
 

· Interès i motivació per a conèixer el funcionament de distintes llengües i comparar-les per observar semblances i diferències.

 
 

· Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l'entorn de l'alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, objectes, documents, rètols d'establiments) identificant semblances i diferències.

 
 

· Identificació en produccions de diferents llengües romàniques (o d'altres llengües) de paraules que s'assemblen, arriscant-se a trobar el significat usant estratègies de comprensió (hipòtesis, inferències).

 
 

· Coneixement d'algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació social als països on es parla la llengua estrangera i el nostre.

 
 

· Identificació de paraules de llengües diferents que s'assemblen i de la relació amb el seu significat.

 
 

· Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües i plantejament de possibles solucions verbals i no verbals per resoldre les situacions.

 
 

· Identificació dels comportaments i rituals (sobretot socials, com les salutacions i els comiats) que són característics de la llengua estrangera.

 
 

· Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions en situacions d'aula.

 
 

· Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera i participació activa en elles.

 
 

· Valoració de les produccions tradicionals i actuals (rimes, cançons, contes, textos breus) de la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures.

 
 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CI

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

 
 

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera

llengua estrangera

 
 

· Valoració de la pròpia llengua, de les que es parlen a l'escola i a l'entorn, i de les de tot el món perquè totes serveixen per comunicar-se i per aprendre i aproximar-se a d'altres cultures.

 
 

· Interès per conèixer altres llengües i compara-les per observar semblances i diferències.

 
 

· Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més gent.

 
 

· Reconeixement de la pròpia identitat lingüística i cultural i la de la resta de la classe a través de la biografia lingüística.

 
 

· Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la pròpia.

 
 

· Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals –especialment els presents als mitjans de comunicació- que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

 
 

· Coneixement de la diversitat de llengües que s'ensenyen a l'escola, i consciència que al món hi ha llengües molt diverses i que s'escriuen amb grafies diferents.

 
 

· Sensibilitat per a les diferències i les semblances entre llengües diferents i interès per comparar-les.

· Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l'entorn de l'alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, pel·lícules, video-jocs, objectes, documents, rètols d'establiments), identificant semblances i diferències.

 
 

· Semblances i diferències entre les llengües ensenyades a l'escola, o de la família romànica, a partir de contes, cançons o documents treballats en l'ensenyament de les llengües.

 
 

· Interès per escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o altres llengües de l'entorn no conegudes i interès per percebre-hi semblances i diferències.

 
 

· Ús d'elements verbals i no verbals per a comunicar-se en situacions multilingües.

 
 

· Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera i altres llengües i cultures properes.

 
 

· Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i motivació per a conèixer altres llengües i cultures.

 
 

 
 

 
 

CATALÀ Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d'ensenyamentaprenentatge, amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral(torns de paraula, to de veu, ritme).

 
 

· Producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions) i de producció pròpia (exposicions, explicacions) adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa i amb la utilització de la comunicació audiovisual sempre que l'activitat ho requereixi.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana.

 
 

· Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva representació audiovisual.

 
 

· Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part del text).

 
 

· Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat.

 
 

· Ús d'estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines i de productes d'alimentació, entre altres).

 
 

· Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

 
 

· Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'Internet o qualsevol altre text.

 
 

· Participació en activitats de lectura col·lectiva.

 
 

Escriure

· Composició de textos escrits, que poden tenir el suport d'imatges o esquemes, realitzats en diferents situacions: a) situacions quotidianes de l'aula i l'escola; b) experiències personals i produccions en l'àmbit creatiu (contes, poemes, vivències); c) textos de treball produïts en qualsevol de les àrees curriculars.

 
 

· Iniciació en els mecanismes que fan possible el llenguatge audiovisual i en la seva funció expressiva.

 
 

· Ús de programari informàtic per escriure textos curts, especialment de tractament de textos, d'edició gràfica i de presentacions.

 
 

· Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a partir del seu ús en situacions comunicatives reals o simulades.

 
 

· Coneixement i ús de l'ortografia de base, que comporta: separar bé les paraules, no alterar l'ordre dels mots en una frase, fer correspondre una grafia a cada so (no se'n deixa, no n'hi posa de més, no altera l'ordre), fer correspondre un so a una de les grafies possibles que fan aquell so ("gersei" seria acceptable).

 
 

· Escriptura de paraules d'ús habitual a la classe, en els aprenentatges i en els seus textos (ahir, avui, notícies, hi havia, carrer, dies de la setmana).

 
 

· Introducció a normes ortogràfiques més senzilles i de més ús, i als signes de puntuació més bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració).

 
 

· Introducció a la terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí, femení, article, singular, plural.

 
 

· Discriminació fonètica de síl·labes i accents en les paraules.

 
 

· Observació del funcionament de la llengua: sinònims i antònims, derivació, composició, sentit figurat (quan forma part d'una manera de parlar pròxima).

 
 

· Consciència de la transferència dels coneixements d'una llengua a les altres llengües que està aprenent.

 
 

· Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. Opinió ajustada de les seves capacitats, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada; ús de l'audició, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys, dites; ús de la biblioteca d'aula i d'escola i revistes escolars; ús de gravacions i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre altres.

 
 

· Participació en activitats literàries de l'escola i de l'entorn proper.

 
 

· Comprensió a partir d'audicions i comentaris posteriors conjunts de literatura de tradició oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons, dites).

 
 

· Comprensió dels elements fonamentals d'un relat audiovisual (personatges, espais, accions).

 
 

· Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes guiades, pràctica d'algunes estratègies lectores i interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobriment del ritme i la rima, si es

tracta de poesia o cançó.

 
 

· Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d'un mot, relació amb els seus

coneixements, entre altres.

 
 

· Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l'entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l'entonació i el ritme a cada tipus de text.

 
 

· Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats, aprofitant les emocions que provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.

 
 

· Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos.

 
 

· Interès per l'elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.

 
 

Continguts comuns amb altres àrees

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees.

- Producció de cançons amb entonació, to de veu i gest adequats a la situació comunicativa.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CATALÀ Continguts CM

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Parlar i conversar

· Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula i l'escola, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d'ensenyament- aprenentatge, respectant per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

 
 

· Exposició de temes de manera ordenada i comprensible. Participació activa en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats.

 
 

· Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions, explicacions, justificacions, presentacions de temes), amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals).

 
 

· Exposicions a partir d'un guió, esquema o imatge, amb la possibilitat de ferho davant d'una càmera de vídeo.

 
 

· Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats, amb la possibilitat de fer-ho davant d'una càmera de vídeo.

 
 

· Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la situació comunicativa.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i que respecti les diferències de gènere.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Identificació i comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana.

 
 

· Comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual i informàtics per obtenir-ne informació i per aprendre, i valoració guiada de la informació que aporten.

 
 

· Reelaboració i explicació de manera sintètica d'exposicions que fa alguna persona o bé que s'han escoltat o mirat a través d'algun mitjà audiovisual, informàtic o dels mitjans de comunicació.

 
 

· Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

· Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes que el componen.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus

que formen part del text).

 
 

· Lectura, comprensió i anàlisi guiada d'informacions i relats procedents de documents audiovisuals i de mitjans de comunicació.

 
 

· Resposta a preguntes a partir del text la resposta de les quals comporta reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú o elaboració d'inferències.

 
 

· Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat.

 
 

· Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir qualsevol text que es té a l'abast: un rètol, un avís, un títol d'un llibre, una notícia de diari, una informació d'Internet, entre altres.

 
 

· Coneixement del funcionament més bàsic d'una biblioteca.

 
 

· Iniciació a cerques d'informació a Internet, utilització de l'hipertext i dels enllaços.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació, d'aprenentatges i experiències.

 
 

· Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat, informatius, relats de ficció.

 
 

Escriure

 
 

· Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts en diferents situacions: per narrar, descriure, explicar fets o fenòmens, per fer coses com receptes, entre altres.

 
 

· Organització del text per millorar la coherència i la cohesió amb l'ajuda de pautes i utilitzant els coneixements lèxics i morfosintàctics de l'edat.

 
 

· Coneixement del programari de tractament de textos, d'edició gràfica i de presentació que els permeti escriure un text, inserir imatges, fer un esquema en ordinador.

 
 

· Utilització de correus electrònics per comunicar-se.

 
 

· Expressió d'idees de forma sintètica a través d'un esquema o imatge.

 
 

· Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. Sentit estètic en la seva presentació formal.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a partir del seu ús en situacions comunicatives reals o simulades.

 
 

· Coneixement de la manera d'organitzar un text segons si és una explicació, una notícia, una recepta, una instrucció o alguna altra tipologia. Pràctica amb totes les tipologies.

 
 

· Coneixement de les diferents categories de textos audiovisuals segons la seva funció (notícia, anunci, reportatge, ficció) i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual.

 
 

· Coneixement i ús de l'ortografia de base i de les regles treballades a cicle inicial. Coneixement i ús progressiu de les lleis ortogràfiques constants (que no tenen excepcions). Memorització de mots amb dificultat ortogràfica d'ús habitual.

 
 

· Aplicació dels signes de puntuació més bàsics (punt final, coma,interrogant, admiració, dos punts, guió). Transformació de frases per comprovar la relació entre puntuació, entonació i significat.

 
 

· Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les síl·labes d'un mot, accent greu i agut, reconeixement de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 
 

· Ús de terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí, femení, article, singular, plural, passat, present, futur.

 
 

· Observació del funcionament de la llengua en els textos que es llegeixen i en els de producció pròpia: derivació, composició, sentit figurat, sinònims, polisèmia, família de paraules, entre altres.

 
 

· Reconeixement d'articles, connectors, noms, adjectius i verbs en un text. Diferenciar els temps verbals: passat, present i futur en enunciats.

 
 

· Comparació i transformació d'enunciats per mitjà de canvis d'ordre, segmentacions, canvis en els connectors, per comprovar de quina manera es modifica el significat i els canvis de puntuació que comporta.

 
 

· Aplicació de tots els recursos que s'ofereixen a l'aula per millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a algú altre, llibreta personal, memorització, o bé orientar-se a partir del coneixement de la llengua (analogia, família de paraules).

 
 

· Consulta al diccionari i introducció als diccionaris i correctors dels programaris de tractament de textos.

 
 

· Progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, l'organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.

 
 

· Valoració del progrés en escriptura. Opinió ajustada de les capacitats de cadascú, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se. Confiança en les pròpies capacitats.

 
 

· Reconeixement del valor social de l'ortografia per comunicar-se amb els altres.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts estímuls: audició, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys o dites; biblioteca d'aula i d'escola, revistes escolars, gravacions, ús de mitjans audiovisuals o dramatitzacions. Participació en activitats literàries de l'escola i de l'entorn proper.

 
 

· Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.

 
 

· Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l'edat.

 
 

· Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions per a la comprensió en la lectura individual silenciosa o en veu alta, en petit grup o en gran grup.

 
 

· En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al to de veu i a l'entonació perquè tots ho entenguin. També saber que cada tipus de text demana una entonació i un ritme diferent.

 
 

· Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats d'ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats.

 
 

· Escriptura de contes i textos narratius fent atenció a l'estructura d'aquest tipus de text, en què hi ha d'haver una situació inicial, un nus i un desenllaç.

 
 

· Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons, rimes (embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres).

 
 

· Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d'imatges, i d'imatges i sons. Possibilitat d'associació amb textos escrits.

 
 

· Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l'edat i als interessos del grup.

 
 

· Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció; i dels principals agents de producció d'un relat de ficció audiovisual: director, guió, actors, música.

 
 

· Coneixement del funcionament d'una biblioteca per saber on pot trobar llibres adequats a l'edat, i temes del seu interès i utilització de tot tipus de recursos.

 
 

· Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis de llibres, recomanacions o obres d'un tema o autor determinat.

 
 

· Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text.

 
 

· Expressió de les impressions personals d'una lectura i, si cal, adoptar-hi una posició crítica.

 
 

· Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

 
 

 
 

Continguts comuns amb altres àrees

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees.

 
 

CATALÀ Continguts CS

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

· Participació activa i col·laborativa, en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula i l'escola, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d'ensenyament-aprenentatge, respectant les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

 
 

· Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, descripcions de situacions o processos, d'emocions), amb preparació prèvia, i adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació

comunicativa.

 
 

· Exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar activament en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat de fer-ho en presència d'una càmera.

 
 

· Exposicions a partir d'un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport programaris de presentació.

 
 

· Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per satisfer necessitats personals, escolars i socials.

 
 

· Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia.

 
 

· Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses informals, presentació de treballs o relació amb persones més grans.

 
 

· Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana.

 
 

· Utilització de les TIC per a la comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual, per obtenir-ne informació i per aprendre.

 
 

· Reelaboració i explicació de manera sintètica d'exposicions o explicacions que ha fet alguna persona o bé que s'han escoltat o s'han mirat a través d'algun mitjà audiovisual, amb especial atenció quan el procés de recerca s'ha fet amb l'ús de les TIC.

 
 

· Comprensió de textos audiovisuals i identificació i valoració com a representacions de la realitat.

 
 

· Aplicació d'anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament l'interès de missatges escoltats i qüestionar-los, si cal.

 
 

· Capacitat crítica per comprendre allò que s'ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels continguts exposats.

 
 

· Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles que fan referència a qualsevol àmbit de l'escola i de la vida quotidiana (material de treball, instruccions, anotacions, fullets informatius,

documentals, publicitat, cartes, articles del diari, reportatges, entrevistes entre altres).

 
 

· Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions de temes treballats a classe.

 
 

· Lectura i interpretació d'esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber extreure'n la idea principal i les relacions entre els elements.

 
 

· Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la informació que se n'extregui es faci a partir del text, imatges, gràfics i altres recursos que en formen part i sabent identificar els elements del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura. A més de saber aplicar les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de l'autor del text, mostrar una actitud crítica envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en contextos, realització d'inferències; formulació, comprovació i reelaboració d'hipòtesis, captació de les idees principals.

 
 

· Respondre preguntes a partir d'un text la resposta de les quals comporti reelaboració.

 
 

· Autoregulació de la comprensió d'un text: saber quan t'equivoques i què has de rectificar.

 
 

· Lectura en veu alta de manera que s'ajusti el to de veu, la velocitat i l'entonació a l'auditori.

 
 

· Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i els glossaris, en cas que n'hi hagi.

 
 

· Utilització d'Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar informació a partir d'enllaços i d'organitzar-la per fer-ne un treball personal.

 
 

· Ús d'eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals.

 
 

· Coneixement del funcionament d'una biblioteca-mediateca de manera que es pugui trobar allò que es busca tan autònomament com sigui possible.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'experiències.

 
 

· Valoració crítica de la capacitat lectora d'un mateix.

 
 

Escriure

 
 

· Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents intencions que, sempre que calgui, han de tenir el suport d'imatges o esquemes: narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre d'altres.

 
 

· Coneixement i aplicació de l'estructura que determina la tipologia dels textos (per exemple, en una descripció, hi ha una presentació i un desenvolupament; en una notícia s'ha de respondre a unes preguntes, en una narració, hi ha de passar alguna cosa).

 
 

· Consolidació de les estratègies adquirides en cursos anteriors en el procés de producció de textos: pensar (intencions, destinatari, contingut possible), escriure (tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber com continuar, afegir-hi o treure idees, treure'n), revisar (comprovar si respon a

la intenció primera, fer-ne una lectura en veu alta per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments).

 
 

· Expressió d'idees de forma sintètica a través d'un esquema o imatge.

 
 

· Utilització de manera autònoma de diferents recursos per autocorregir un text o corregir els dels altres.

 
 

· Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i del programari de tractament de textos, d'edició gràfica i de presentacions i de dibuix que permeti elaborar-hi textos, fer-hi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi imatges i àudios.

 
 

· Utilització de programari per enviar i rebre correus electrònics, per escriure i publicar a Internet per tal de comunicar-se.

 
 

· Coneixement d'altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu, com el vídeo o la ràdio.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances. Confiança en un mateix per poder millorar.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Consciència que la llengua no funciona de la mateixa manera en un conte, en un text de ciències, en un de matemàtiques o en un poema. Cada àrea té un lèxic específic i una manera d'organitzar els enunciats i l'estructura del text.

 
 

· Observació de l'organització interna dels textos per explicar, per descriure, per dir com es fan les coses, per recordar, per opinar, per informar, per expressar sentiments, per divertir-se o per jugar. Pràctica amb les diferents tipologies a totes les àrees.

 
 

· Observació i ús de diferents connectors per enllaçar oracions (i, però, perquè, sinó encara que, no obstant...). Transformacions d'oracions en un text per ajustar el significat a les intencions del que escriu.

 
 

· Observació i pràctica amb els signes de puntuació que organitzen el text en paràgrafs (punt i a part), que marquen el final d'oració (punt i seguit, admiració, interrogant, punts suspensius), o que organitzen els elements de la frase (coma, dos punts, cometes, guió, parèntesis).

 
 

· Reconeixement en un enunciat del grup nominal i del grup verbal: nom i complements, verb i complements. Deducció del funcionament de la concordança. Aplicació de la complementació a la descripció de persones, objectes, situacions, estats d'ànim, o paisatges.

 
 

· Reconeixement dels trets bàsics que distingeixen un verb com a categoria gramatical: temps i persona, aspectes perfectius i imperfectius.

 
 

· Reconeixement de la funció dels determinants del nom: articles i quantitatius, demostratius i possessius.

 
 

· Reconeixement dels pronoms i de la funció de cohesió en els enunciats i en els textos. Els pronoms i els seus referents. Deducció de les lleis fonamentals de funcionament dels pronoms.

 
 

· Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua: comparació, derivació, composició, sentit figurat, metàfores, sinònims, polisèmia, família de paraules, entre altres.

 
 

· Consulta de diccionaris de diferents orientacions (general, enciclopèdics, de sinònims), en format paper o virtuals.

 
 

· Capacitat per revisar els textos d'un mateix o d'altres companys, a partir d'algun tipus de suport, tot el que fa referència a l'estructura i organització del text, puntuació, lèxic, així com els elements paratextuals que han de ferlo més entenedor.

 
 

· Coneixement i ús de les lleis ortogràfiques constants (com ga, gue, gui, go, gu) i introducció a les lleis d'excepció (com alternances c/g, t/d a final de mot) i a les excepcions (com fred o cub).

 
 

· Accentuació gràfica: reconeixement de les síl·labes d'un mot, accent greu i agut, reconeixement i accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 
 

· Aplicació d'instruments personals per revisar l'ortografia dels textos: regles conegudes, deducció per comparació, associació de paraules, llibretes personals, consultes, diccionaris, corrector incorporat en un tractament de textos, bases d'orientació, entre moltes altres. Capacitat per reflexionar sobre els errors de cadascú i buscar recursos per corregir-los.

 
 

· Reconeixement del valor social de l'ortografia per comunicar-nos amb els altres.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts estímuls: audició, lectura i memorització de tot tipus de textos, debats a partir d'un tema o autor; biblioteca d'aula i d'escola, revistes escolars, i de les activitats literàries que s'organitzen des de l'escola i de l'entorn proper.

 
 

· Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l'edat per fomentar i potenciar el gust estètic.

 
 

· Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar autors, situar-los en l'època, aprendre a fer lectura crítica, així com per practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: comparació, derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.

 
 

· Reconeixement d'aquests recursos retòrics en els missatges audiovisuals i les diferents funcions que juguen en el text literari i en altres textos.

 
 

· Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies i dramatitzacions senzilles, per tal d'expressar sentiments, emocions, estats d'ànim o records.

 
 

· Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar, i per expressar emocions i opinions.

 
 

· Creació de jocs lingüístics amb paraules, sons o rimes (embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres).

 
 

· Adequació del to, l'entonació i la modulació de la veu en lectures públiques, de manera que atregui l'atenció de l'oient i siguin entenedores.

 
 

· Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a l'edat i als interessos del grup.

 
 

· Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció, localitat i any d'edició, fent una fitxa tècnica en què constin aquestes dades.

 
 

· Reconeixement de les dades bàsiques d'una producció audiovisual, pel·lícula, anunci o notícia.

 
 

· Comprensió dels llibres de lectura i relats de ficció audiovisual: caracterització dels protagonistes, comprensió de la trama, situació en el temps, comentari d'alguns trets del llenguatge i interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text.

 
 

· Coneixement del funcionament de les biblioteques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès.

 
 

· Coneixement del funcionament d'una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d'obres, de temes o d'autors.

 
 

· Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats o en idees personals.

 
 

· Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

 
 

· Expressió d'impressions personals després de les lectures i adopció d'una posició crítica.

 
 

· Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d'interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal.

 
 

 
 

Continguts comuns amb altres àrees

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

vinculats a continguts d'altres àrees.

 
 

CASTELLÀ Continguts CS

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions en petit o en gran grup aportant idees, reflexionant sobre el que diuen els altres, arribant a organitzar les idees sobre el tema del qual es parla i poder-les explicar.

 
 

· Respecte per les formes que regeixen la interacció oral.

 
 

· Producció de textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció de situacions, processos, exposicions).

 
 

· Utilització de recursos adequats a l'audiència, to de veu, gesticulació, suports visuals, durant les exposicions.

 
 

· Participació en debats, aportant i defensant idees pròpies de forma clara i ordenada i escoltant les idees dels altres per modificar les pròpies, si cal.

 
 

· Capacitat de reelaborar, contextualitzar i explicar diferents textos procedents de mitjans de comunicació audiovisual: notícies, reportatges, anuncis…

 
 

· Producció de textos orals relacionats amb fets viscuts, de successos de l'entorn escolar i social i dels que els arriben a través dels mitjans de comunicació, valorant i respectant les normes de la interacció oral.

 
 

· Adequació del llenguatge a les diferents situacions comunicatives.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i de respecte envers las diferències.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió i extracció d'informacions a partir de missatges i exposicions orals que es produeixen a l'aula.

 
 

· Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual (ràdio i televisió, informàtics i Internet), principalment notícies, entrevistes, debats i reportatges, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Anàlisi guiada de les informacions.

 
 

· Reelaboració i explicació resumida d'exposicions fetes per altres persones o que s'han sentit en els mitjans de comunicació.

 
 

· Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i amb diferents intencions de temes treballats a classe.

 
 

· Resposta a preguntes que demanin raonament, organització i reelaboració del que s'ha llegit a través d'esquemes i resums fets de forma guiada.

 
 

· Comprensió i interpretació d'esquemes, gràfics, mapes conceptuals.

 
 

· Comprensió de textos vinculats als mitjans de comunicació: diari, web, tríptics informatius, publicitaris i anàlisi guiada del que s'ha llegit, per localitzar informacions rellevants.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora, seguint les que es treballen en català.

 
 

· Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia.

 
 

· Utilització d'Internet per mitjà dels cercadors per buscar informació.

 
 

· Utilització de la biblioteca d'escola (mediateca), posant en pràctica els coneixements adquirits en català.

 
 

· Comprensió i localització d'informacions rellevants en textos de mitjans de comunicació social.

 
 

· Integració de coneixements i informacions procedents de diferents suports.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'experiències.

 
 

· Valoració crítica de la capacitat lectora d'un mateix.

 
 

· Actitud crítica davant de l'ús manipulatiu i discriminatori de determinades informacions en textos periodístics i publicitaris.

 
 

Escriure

 
 

· Composició de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents intencions: narracions, exposicions, descripcions, notícies, instruccions, cartes, resums, entre altres.

 
 

· Reconeixement i aplicació de l'estructura prototípica d'una determinada tipologia textual, per exemple en una exposició, presentació, cos ordenat de l'explicació i conclusió.

 
 

· Consolidació de les estratègies d'escriptura adquirides en altres cursos i treballades en català: pensar (intenció, destinatari, contingut, forma), escriure (llegint, rellegint, canviant), revisar si el que hem escrit respon a la idea del que volíem escriure, comprovar si és coherent i està ben cohesionat i reformular el que calgui.

 
 

· Expressió d'idees de forma sintètica.

 
 

· Ús dels coneixements del programari de tractament de textos i d'edició gràfica i de presentacions.

 
 

· Utilització de programaris per enviar correus electrònics.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances. Confiança en un mateix per poder millorar.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació i explicació de l'organització dels textos llegits i escrits a l'aula: descripcions, exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, narracions, cartes, entre d'altres.

 
 

· Observació i ús de diferents connectors per precisar el significat dels textos, entre altres, causa-conseqüència, finalitat, condició.

 
 

· Aplicació dels signes de puntuació apresos a llengua catalana.

 
 

· Ús de les formes verbals adequades a cada tipus de text, i reflexió de l'ús: els diferents passats en el text narratiu, l'imperatiu en les instruccions.

 
 

· Aplicació dels coneixements gramaticals i textuals apresos a llengua catalana.

 
 

· Coneixement i ús de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i cenyint-se a elles en els escrits.

 
 

· Ús de recursos i estratègies: associació de paraules (composició, derivació i contrast), observació de models, diccionaris i correctors per garantir la correcta escriptura i comprensió de les paraules i per enriquir el lèxic.

 
 

· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en situacions d'aprenentatge compartit.

 
 

· Anàlisi i comparació d'estructures sintàctiques.

 
 

· Reflexió sobre el propi aprenentatge, organització del treball, acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge, autocorrecció i autoavaluació.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Lectura autònoma de textos narratius de tradició oral i de literatura infantil. Converses i tertúlies sobre els llibres llegits, i capacitat per recomanar llibres.

 
 

· Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, per relacionar el tema del llibre amb els de la vida i cultura i època, per interpretar el llenguatge literari i per practicar estratègies de comprensió de lectura.

 
 

· Coneixement dels autors dels llibres llegits, trobades amb ells per parlar dels llibres.

 
 

· Comprensió, memorització i recitació de poemes, amb el ritme, la pronunciació i l'entonació adequades.

 
 

· Lectura de poemes per analitzar el seu significat, les impressions que causen i el seu llenguatge poètic: metàfores, personificacions, adjectivacions, personalitzacions.

 
 

· Creació i escriptura de poemes a partir de models i de situacions creades a classe, per comunicar sentiments i emocions, estats d'ànim.

 
 

· Lectura i interpretació i dramatització d'obres teatrals.

 
 

· Escriptura de contes amb diferents propòsits, basant-se en diferents temes o idees, tenir en compte com es crea la situació, el temps, els personatges, la creació del problema i la forma de desenvolupar-lo i solucionar-lo; utilitzar els passos de pensar, organitzar, escriure i revisar.

 
 

CASTELLÀ Continguts CM

 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula, aportant idees, reflexionat sobre el que diuen els altres, arribant de forma guiada a organitzar un aprenentatge o un tema, respectant les normes que regeixen la interacció.

 
 

· Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions, explicacions, justificacions, presentacions de temes) amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals).

 
 

· Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades a la situació comunicativa.

 
 

· Adequació del llenguatge i dels aspectes no verbals de la comunicació a la situació comunicativa.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respecte per les diferències de gènere.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió d'informacions de missatges i explicacions orals en diferents contextos i activitats d'aula.

 
 

· Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual, informàtics, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Reelaboració i explicació d'exposicions fetes per altres persones o que s'han sentit en els mitjans de comunicació o informàtics.

 
 

· Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions de diferents tipus de text relacionats amb temes treballats, tot utilitzant estratègies que els ajudin a comprendre i a relacionar el que diu el llibre amb els coneixements que tenen del tema.

 
 

· Resposta a preguntes sobre textos que llegeixen, la resposta a les quals comporti reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú i elaboració d'inferències.

 
 

· Cerca guiada d'informació a la biblioteca escolar i amb l'ús de les TIC.

 
 

· Lectura, comprensió i anàlisi guiada de la informació provinent de documents escrits i audiovisuals que apareixen en diferents mitjans i suports.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'experiències.

 
 

· Participació en activitats de lectura col·lectiva.

 
 

· Lectura crítica de missatges escrits i audiovisuals (publicitat, informatius, relats de ficció).

 
 

Escriure

 
 

· Composició de textos relacionats amb els temes treballats a classe i amb l'experiència personal: descripcions, explicacions, diàlegs, notícies, receptes, utilitzant procediments senzills d'escriptura: pensar, escriure i revisar.

 
 

· Elaboració d'audiovisuals senzills per descriure, narrar i explicar situacions quotidianes.

 
 

· Elaboració de textos escrits i d'audiovisuals a partir de models, per tal que millorin en l'organització dels mateixos (coherència i cohesió i ús del lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques adequats al seu nivell i al tema).

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits.

 
 

· Ús del programari del tractament de textos i d'edició gràfica i de presentació que els permeti escriure un text, amb la incorporació d'imatges i àudios.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en l'escriptura i consciència de les mancances.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències d'ús de la llengua oral i la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades.

 
 

· Coneixement de diferents tipus de text: narració, instrucció, descripció, explicació.

 
 

· Coneixement de les diferents categories de missatges audiovisuals segons la seva funció (notícia, anunci, reportatge, ficció) i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual.

 
 

· Capacitat per millorar el treball escrit a través de l'organització i revisió de textos.

 
 

· Observació de la formació de paraules: derivació, composició, polisèmia, famílies de paraules en els temes treballats.

 
 

· Ús de la terminologia gramatical utilitzada en català.

 
 

· Coneixement i ús de l'ortografia bàsica en paraules utilitzades en contextos molt treballats.

 
 

· Coneixement i ús progressiu de les normes ortogràfiques constants (que no tenen excepcions).

 
 

· Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 
 

· Identificació i ús dels signes de puntuació més comuns apresos a llengua catalana.

 
 

· Ús de les normes ortogràfiques apreciant el seu valor social i la necessitat de cenyir-se a elles en els escrits. Coneixement de les normes treballades.

 
 

· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions d'aprenentatge compartit.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Lectura silenciosa de textos narratius: contes i novel·les. Ús de la biblioteca d'aula i d'escola.

 
 

· Lectura col·lectiva de novel·les amb comentaris sobre els temes i argument. Relació i raonaments sobre la vida fora del llibre.

 
 

· Lectura i recitació de refranys, dites i frases fetes, amb ritme, pronúncia i entonació adequats.

 
 

· Lectura de poemes i anàlisi i comprensió posterior per entendre el sentit del poema i el seu llenguatge: metàfores, personificacions, comparacions i adjectius.

 
 

· Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l'edat.

 
 

· Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats d'ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius, comparacions i les estratègies necessàries per a expressar-ho per escrit, esborranys, revisions.

 
 

· Escriptura de contes, partint de lectures prèvies que serveixin de model, i que els facin pensar en el tema, els personatges, el context, a través de la planificació, textualització i revisió).

 
 

· Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d'imatges, i d'imatges i sons. Possibilitat d'associació amb textos escrits.

 
 

· Dramatització de situacions i textos literaris.

 
 

CASTELLÀ Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre/a en qualsevol situació comunicativa de l'aula, respectant les normes que regeixen la interacció.

 
 

· Producció de missatges orals: breus exposicions a classe, aprenent a adaptar l'entonació, el to de veu, el gest a la situació comunicativa, i amb l'ajut de la comunicació audiovisual sempre que es requereixi per facilitar el discurs oral.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió de missatges orals (instruccions, explicacions, narracions) del mestre/a o dels companys/es a l'aula.

 
 

· Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva representació audiovisual.

 
 

· Comprensió de textos orals de diferents mitjans (comunicació, ràdio, televisió, videojocs) per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i a partir del text, imatges o esquemes que els componen.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora en la lectura individual silenciosa, amb el mestre/a o col·lectiva.

 
 

· Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'aprenentatges i d'experiències.

 
 

· Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'Internet o qualsevol altre text.

 
 

Escriure

· Composició de textos escrits senzills produïts en diferents situacions:

  1. reescriptura d'explicacions breus;
  2. experiències personals;
  3. composicions a partir d'imatges.

     
     

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències d'ús de la llengua oral i la llengua escrita a partir dels textos escrits utilitzats a l'aula.

 
 

· Ús dels aprenentatges ortogràfics a partir del realitzat en català: separar paraules; no alterar l'ordre dels mots d'una frase; fer correspondre una grafia a cada so o dues en el cas dels dígrafs: qu, gu,rr; identificació de les semblances i diferències entre els sons castellans i els catalans i les seves

grafies: c/z. j/g, ix, ç, ch, ñ…

 
 

· Escriptura de paraules d'ús habitual a la classe en els aprenentatges i en els seus textos.(perro, calle, hoy, ayer, había).

 
 

· Introducció de normes ortogràfiques senzilles.

 
 

· Ús dels signes de puntuació que s'estan aprenent en català.

 
 

· Ús de la nomenclatura gramatical que s'està aprenent en català.

 
 

· Coneixement de vocabulari específic dels temes que es tracten a l'aula i dels seus derivats, sinònims i antònims.

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

· Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada de contes; ús de la biblioteca d'aula i d'escola; audició de contes, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys i dites.

 
 

· Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, pràctica d'algunes estratègies lectores, i interpretació del llenguatge literari.

 
 

· Comprensió de contes llegits individualment o en grup.

 
 

· Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l'edat i als interessos dels infants.

 
 

· Comprensió i ús de locucions, refranys, dites i frases fetes de la llengua castellana.

 
 

· Comprensió, memorització i recitació de poemes amb ritme, pronunciació i entonació adequades.

 
 

· Escriptura de contes breus i altres textos basant-se en models observats i analitzats i aprofitant les emocions que provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.

 
 

LLENGUA ESTRANGERA CONTINGUTS Continguts CS

DIMENSIÓ COMUNICATIVAParlar i conversar


· Interacció oral a l'aula en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i eficàcia.


· Producció d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula.


· Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d'intercanvi social i relacionats amb el contingut temàtic que es treballa, prestant atenció a l'entonació i la pronunciació adequades.


· Participació activa en les interaccions orals a l'aula emprant la pronunciació, l'entonació, el ritme i les estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació (torn de paraula, to de veu).


· Reproducció i producció de textos orals com cançons, poemes, rimes, narracions, textos breus relacionats amb continguts curriculars d'altres àrees o amb la pròpia àrea, emprant el llenguatge verbal i no verbal.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.


· Exposició oral individual o en grup de temes treballats i utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles.


· Interacció en converses breus ja treballades en situacions de similitud a la realitat o relacionades amb la realitat escolar.


· Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.


· Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció tot utilitzant estratègies que facilitin la comunicació (repetició, utilització d'exemples, gest, imatges).


Escoltar i comprendre


· Comprensió d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula.


· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social -saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís, donar les gràcies, comentar festes i sortides, adonar-se de les novetats a l'aula-; i de

missatges relacionats amb el contingut temàtic -procedència geogràfica, professions, adreces, suggeriments.


· Identificació del lèxic i expressions bàsiques d'un tema específic.


· Comprensió global i específica de textos de tipologia i contingut divers i en diferents suports i formats, i extracció d'informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements.


· Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs, narracions, descripcions, instruccions de jocs, receptes) adequat al nivell i a l'edat que facilitin la interacció entre l'alumnat.


· Distinció per l'entonació entre una pregunta, una exclamació i una instrucció o una frase.


· Interès i esforç per comprendre les produccions orals a l'aula.


Llegir i comprendre


· Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital, per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements ja treballats.


· Comprensió d'informacions relacionades amb continguts de diferents àrees curriculars i presentades en diferents suports.


· Utilització de tècniques de lectura apreses de les altres llengües del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, suposició).


· Utilització de diccionaris en format paper i digital per a comprendre el significat del lèxic nou.


· Gaudiment de la lectura de textos reals i adaptats adequats a l'edat.


· Ús dels recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font d'informació i plaer.


· Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la realització de tasques específiques.


Escriure


· Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida quotidiana.


· Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) d'extensió controlada seguint models treballats a l'aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges.


· Ús dels recursos TIC per establir contactes amb d'altres persones i comunicar-se en la llengua estrangera i per a la presentació, edició i publicació de textos.


· Reconeixement de les estratègies bàsiques (transferides de les llengües escolars) que són necessàries per a la producció de textos escrits segons la tipologia treballada.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.


· Interès per la presentació acurada dels textos escrits.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge


· Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies de la llengua estrangera des d'una visió comunicativa i d'ús.


· Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.


· Reflexió i aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita d'altres llengües per a la producció de textos escrits propis.


· Recerca de diferents fonts i models per ajudar-se a la composició de textos propis.


· Selecció de models molt estructurats que permetin accedir a la producció pròpia de textos.


· Utilització de recursos que ajudin a l'aprenentatge de la llengua com la memorització, la recitació, l'associació de mots, el reconeixement d'estructures bàsiques.


· Progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció i autoavaluació de tot el propi procés d'aprenentatge.


· Reconeixement i ús de la llengua estrangera com a eina d'aprenentatge, d'accés i organització d'informació i transmissió de coneixements.


· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valoració del treball cooperatiu.


LLENGUA ESTRANGERA CONTINGUTS Continguts CM

DIMENSIÓ COMUNICATIVAParlar i conversar


· Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, en el context de l'aula i pròxims a l'alumnat.


· Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, poemes, rimes, amb acompanyament d'elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua.


· Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l'entonació, ritme i expressions orals habituals d'ús a l'aula i valorant i respectant les normes que regeixen la comunicació (torns de paraules, to de veu, gest adequat i rols).


· Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els entorns més propers de l'alumnat tant en activitats individuals com en grup.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.Escoltar i comprendre


· Comprensió d'instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d'actuació a l'aula.


· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social: saludar, acomiadar-se…; missatges d'ús freqüent a l'aula: la data, el temps (atmosfèric i l'hora), l'assistència; informacions personals sobre gustos, habilitats, sentiments, característiques físiques, rutines, entre altres.


· Identificació del lèxic bàsic d'un tema específic amb ajut d'il·lustracions o sense.


· Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats (diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell.


· Ús guiat d'estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d'hipòtesis, verificació, identificació de paraules clau.


· Comprensió de textos de tipologia diversa procedents de mitjans diversos i en diferents formats per accedir a una determinada informació i aprendre.


· Respecte i esforç d'atenció, comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres.


Llegir i comprendre


· Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la lectura.


· Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües d'aprenentatge del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, suposició).ç


· Utilització de diccionaris il·lustrats en format paper i digital per a comprendre el significat del lèxic nou.


· Interès per la lectura de textos com a font d'informació i de plaer.


· Ús dels recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font d'informació i de plaer.Escriure


· Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a partir dels models treballats a l'aula.


· Escriptura de textos breus seguint models treballats a l'aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges.


· Producció de textos a partir de models i incorporant expressions i frases senzilles conegudes i treballades oralment per transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes de treball.


· Aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita apreses de les altres llengües del centre per a la producció de textos.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.


· Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge


· Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.


· Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals. Ús intuïtiu de la decodificació.


· Ús d'habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures (repetició, memorització, associació, utilització de suports multimèdia) de forma individual però també en grup.


· Ús de recursos TIC amb suports multimèdia per al treball de vocabulari bàsic i d'ampliació i d'estructures lingüístiques de la llengua estrangera.


· Ús de recursos que ajudin a l'aprenentatge de la llengua (memorització, recitació, associació de mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenços que s'assoleixen.


· Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a instrument per a la realització de tasques, com a eina d'aprenentatge i d'accés al coneixement i com a llengua de comunicació dins i fora de l'aula.


LLENGUA ESTRANGERA Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes, rimes, amb la utilització d'imatges sempre que l'activitat ho requereixi, adaptant l'entonació, el to de veu o el gest al contingut.

 
 

· Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives habituals de l'aula.

 
 

· Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per les produccions dels altres.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió d'instruccions simples de treball i d'actuació a l'aula.

 
 

· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social -saludar, acomiadar-se, presentar-se-; i missatges d'ús habitual a l'aula: la data, el temps, assistència, localització d'objectes.

 
 

· Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual i/o audiovisual.

 
 

· Comprensió global d'un text d'estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d'entendre i de predir amb ajut d'elements gestuals i icònics.

 
 

· Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i situacions, amb ajut d'elements gestuals i icònics.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual o audiovisual.

 
 

· Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades àmpliament en els contextos orals de l'aula.

 
 

· Ús d'estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació.

 
 

· Interès i curiositat per mirar i "llegir" contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua estrangera.

 
 

Escriure

 
 

· Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les vivències, les experiències i les activitats a l'aula.

 
 

· Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la llengua d'aprenentatge.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació de la llengua estrangera i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals.

 
 

· Reconeixement i ús de mots i estructures senzills propis de la llengua estrangera.

 
 

· Observació de les diferències entre la llengua oral i l'escrita.

 
 

· Observació de la relació entre el so i la seva grafia.

 
 

MEDI Continguts CS

L'entorn i la seva conservació

 
 

· Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar.

 
 

· Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions.

 
 

· Reconeixement d'algunes característiques del clima de l'entorn, en relació amb la varietats climàtiques de Catalunya, i comparació amb altres climes.

 
 

· Identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya, d'Espanya i del món.

 
 

· Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, fotos aèries, croquis), en diferents suports, per localitzar elements importants del medi físic. Realització de croquis d'espais propers.

 
 

· Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. Identificació d'alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les avingudes d'aigua.

 
 

· Valoració d'actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

 
 

· Realització d'un treball d'investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l'entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l'experimentació i l'ús de diferents fonts d'informació. Argumentació oral i escrita de les propostes de solució.

 
 

El món dels éssers vius

 
 

· Observació i descripció d'alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d'alguns animals, plantes i fongs.

 
 

· Identificació i ús de criteris per a l'observació científica d'éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d'organismes.

 
 

· Reconeixement dels microorganismes com a altres formes de vida i valoració de la seva intervenció en alguns processos quotidians.

 
 

· Utilització de la lupa binocular per a l'observació de parts d'organismes o de petits organismes. Ús del microscopi per a l'observació d'alguns microorganismes. Ús de dispositius TIC per a l'emmagatzematge i

tractament de les observacions.

 
 

· Cerca i contrast d'informació en diferents suports sobre éssers vius i condicions de vida. Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

 
 

Les persones i la salut

 
 

· Identificació i justificació de la visió integrada dels aparells i sistemes que possibiliten la realització de les funcions dels cos humà.

 
 

· Identificació de les funcions de reproducció i relació en els éssers humans i dels òrgans, aparells i sistemes que hi intervenen. Reconeixement de la dimensió afectiva de la sexualitat.

 
 

· Valoració positiva dels hàbits d'higiene i dels estils de vida saludables.

 
 

· Identificació dels canvis que comporta el creixement en el desenvolupament

físic, personal i relacional.

 
 

· Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels

altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol.

 
 

· Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb les valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i saludable.

 
 

· Caracterització d'actuacions de primers auxilis per ajudar-se i ajudar els altres.

 
 

Persones, cultures i societats

 
 

· Identificació dels trets principals de l'organització territorial de Catalunya, Espanya i Europa. Aproximació al coneixement de les institucions democràtiques, valorant el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.

 
 

· Observació, identificació i descripció d'alguns trets demogràfics, econòmics i culturals de la societat catalana i espanyola. Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística d'Espanya.

 
 

· Reconeixement d'alguns trets de l'espai geogràfic mundial i anàlisi d'aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització.

 
 

· Participació activa a l'escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d'opinions i de l'ús de diferents canals per a l'intercanvi d'opinions i difusió d'informacions.

 
 

· Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d'un mon més just i equitatiu, així com de la necessitat d'un compromís per a la resolució de problemàtiques socials.

 
 

· Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d'injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d'empatia i respecte amb els altres.

 
 

· Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.

 
 

Canvis i continuïtats en el temps

 
 

· Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l'evolució històrica.

 
 

· Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d'esdeveniments històrics.

 
 

· Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

 
 

· Caracterització d'algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l'anàlisi de les formes d'organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d'altres èpoques històriques.

 
 

· Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l'intercanvi intergeneracional d'experiències.

 
 

· Anàlisi de l'evolució d'algun element patrimonial de l'entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.

 
 

· Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

 
 

Matèria i energia

 
 

· Mesura i comparació de masses i volums de materials diversos. Experimentació de la flotabilitat dels materials en l'aigua.

 
 

· Identificació de les propietats dels diferents materials d'una mescla relacionant-les amb l'ús de diferents tècniques de separació de substàncies: imantació, filtració, decantació, evaporació i destil·lació. Experimentació de les propietats de l'aigua com a dissolvent.

 
 

· Observació de canvis químics en relació amb fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentació. Aplicació a la prevenció del foc i obtenció de compost.

 
 

· Identificació dels diferents instruments objectes d'ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d'ús i seguretat en el laboratori.

 
 

· Anàlisi dels efectes d'una força o diferents forces sobre un objecte. Aplicació a l'estudi de màquines simples que s'utilitzen habitualment a l'escola o a casa.

 
 

· Experimentació dels canvis d'estat en l'aigua i la seva reversibilitat. Identificació i relació del cicle natural i humà de l'aigua. Aplicació de l'ús responsable de l'aigua.

 
 

· Identificació de les fonts d'energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables.

 
 

· Planificació d'experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament davant la llum, la calor i l'electricitat. Elaboració d'un informe per comunicar el procés i els resultats utilitzant l'ordinador.

 
 

Entorn, tecnologia i societat

 
 

· Valoració de l'impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

· Identificació dels components d'un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d'adoptar comportaments que minimitzin els consum elèctric.

 
 

· Recerca d'informació sobre com s'ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d'un treball comparatiu i d'ús de les TIC.

 
 

· Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d'addicció.

 
 

· Utilització de l'administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels menús per a les funcions del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i audio.

 
 

· Utilització d'Internet per a la cerca d'informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.

 
 

· Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb publicació de documents a Internet.

 
 

Connexions amb altres àrees

- Ús de tècniques de representació gràfica.

- Comunicació d'informacions i argumentacions pròpies.

- Valoració d'estils de vida saludables.

- Anàlisi d'elements del patrimoni natural i cultural.

- Aplicació d'habilitats de relació social i respecte per la diversitat.

- Aplicació del diàleg i la mediació en la resolució dels conflictes.

- Utilització dels recursos de les TIC.

 
 

MEDI Continguts CM

L'entorn i la seva conservació

 
 

· Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i establiment de relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions, i entre la posició del Sol i les ombres.

 
 

· Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i quantitat de precipitacions. Iniciació al registre, representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques. Utilització de recursos TIC.

 
 

· Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l'entorn.

· Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l'entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l'impacte de l'activitat humana en el paisatge.

 
 

· Aplicació de tècniques d'orientació a l'espai. Inici a l'ús i elaboració de plànols i mapes del barri o ciutat.

 
 

· Identificació i disseny d'actuacions responsables orientades a l'ús sostenible de l'entorn.

 
 

· Realització d'un treball d'investigació a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

 
 

El món dels éssers vius

 
 

· Caracterització des la funció de nutrició en els animals i plantes.

 
 

· Caracterització de la funció de relació a partir de l'observació d'animals i plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.

 
 

· Caracterització de la funció de reproducció a partir de l'observació d'animals i plantes.

 
 

· Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i arbres) de l'entorn proper a partir d'algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

 
 

· Identificació d'activitats econòmiques relacionades amb la cria d'animals i el cultiu de plantes.

 
 

· Interès per la protecció i cura d'animals i plantes de l'entorn proper.

 
 

· Interès per l'observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

 
 

Les persones i la salut

 
 

· Reconeixement de la morfologia externa del cos.

· Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.

 
 

· Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents etapes de la vida.

 
 

· Identificació i justificació d'hàbits de higiene, de descans, d'exercici físic i l'alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut.

 
 

· Expressió de sensacions i emocions personals, així com respecte davant de les dels altres.

 
 

· Formulació de propostes d'activitats creatives per a la gestió dels temps de lleure. Identificació d'activitats d'oci individuals o col·lectives.

 
 

Persones, cultures i societats

 
 

· Identificació dels elements bàsics de l'estructura econòmica i de l'organització social, política i administrativa dels municipis i les comarques.

 
 

· Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.

 
 

· Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

 
 

· Reconeixement de situacions que poden comportar risc, especialment les relatives a la mobilitat viària.

· Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de la seva incidència en la presa de decisions de la vida quotidiana. Desenvolupament d'actituds de consum responsable.

 
 

· Identificació i descripció d'alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn a partir de l'observació directa de l'entorn proper i de dades i representacions gràfiques. Anàlisi i comparació de dades d'entorns rurals i urbans.

 
 

· Elaboració d'un estudi de cas sobre elements característics de l'entorn, per mitjà del treball cooperatiu i utilitzant diferents fonts d'informació (documents, informacions orals, mitjans de comunicació, Internet).

 
 

Canvis i continuïtats en el temps

 
 

· Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals. Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.

 
 

· Ús de fonts d'informació històrica diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps, d'aspectes de la vida quotidiana, de l'entorn proper.

 
 

· Ús d'unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l'anàlisi de l'evolució d'algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l'espai o el temps.

 
 

· Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

 
 

· Anàlisi diacrònic o sincrònic d'algun fet social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en diverses cultures, a partir del treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

 
 

· Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història.

 
 

Matèria i energia

 
 

· Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, massa, capacitat, temperatura. Conservació de la massa i volum amb els canvis de forma.

 
 

· Experimentació dels canvis d'estat en l'aigua i la seva reversibilitat. Identificació del cicle de l'aigua a la Terra. Reconeixement dels usos socials de l'aigua i importància de l'ús responsable.

 
 

· Identificació de diferents fonts d'energia i de cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. Valoració de l'ús responsable de les fonts d'energia.

 
 

· Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. Valoració del soroll i la contaminació acústica.

 
 

· Formulació de preguntes sobre propietats i canvis dels materials i disseny i realització d'experiments per donar-hi resposta. Anàlisi dels resultats i comunicació oral i escrita.

 
 

· Responsabilització en el manteniment de la neteja, l'ordre i l'estalvi de materials i energia a l'escola i a casa.

 
 

Entorn, tecnologia i societat

 
 

· Identificació de les fonts d'energia amb què funcionen algunes màquines.

 
 

· Identificació del funcionament d'alguns operadors mecànics: eix, roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres. Utilització d'operadors mecànics per a la construcció d'estructures senzilles.

 
 

· Identificació d'eines, màquines i fonts d'energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i de treball.

 
 

· Reconeixement i utilització dels elements bàsics de l'ordinador i del programari: finestres, menús.

 
 

· Ampliació en l'ús de les funcions del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.

 
 

· Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.

 
 

· Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb ajudes.

 
 

· Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.

 
 

Connexions amb altres àrees

- Realització de mesures.

- Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.

- Comunicació d'informacions amb diferents llenguatges simbòlics.

- Aplicació d'hàbits de salut i higiene.

- Descoberta i valoració del patrimoni natural i cultural.

- Experimentació amb sons.

- Utilització dels recursos de les TIC. Cerca guiada de la informació a Internet.