Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

CASTELLÀ Continguts CS

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions en petit o en gran grup aportant idees, reflexionant sobre el que diuen els altres, arribant a organitzar les idees sobre el tema del qual es parla i poder-les explicar.

 
 

· Respecte per les formes que regeixen la interacció oral.

 
 

· Producció de textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció de situacions, processos, exposicions).

 
 

· Utilització de recursos adequats a l'audiència, to de veu, gesticulació, suports visuals, durant les exposicions.

 
 

· Participació en debats, aportant i defensant idees pròpies de forma clara i ordenada i escoltant les idees dels altres per modificar les pròpies, si cal.

 
 

· Capacitat de reelaborar, contextualitzar i explicar diferents textos procedents de mitjans de comunicació audiovisual: notícies, reportatges, anuncis…

 
 

· Producció de textos orals relacionats amb fets viscuts, de successos de l'entorn escolar i social i dels que els arriben a través dels mitjans de comunicació, valorant i respectant les normes de la interacció oral.

 
 

· Adequació del llenguatge a les diferents situacions comunicatives.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i de respecte envers las diferències.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió i extracció d'informacions a partir de missatges i exposicions orals que es produeixen a l'aula.

 
 

· Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual (ràdio i televisió, informàtics i Internet), principalment notícies, entrevistes, debats i reportatges, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Anàlisi guiada de les informacions.

 
 

· Reelaboració i explicació resumida d'exposicions fetes per altres persones o que s'han sentit en els mitjans de comunicació.

 
 

· Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i amb diferents intencions de temes treballats a classe.

 
 

· Resposta a preguntes que demanin raonament, organització i reelaboració del que s'ha llegit a través d'esquemes i resums fets de forma guiada.

 
 

· Comprensió i interpretació d'esquemes, gràfics, mapes conceptuals.

 
 

· Comprensió de textos vinculats als mitjans de comunicació: diari, web, tríptics informatius, publicitaris i anàlisi guiada del que s'ha llegit, per localitzar informacions rellevants.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora, seguint les que es treballen en català.

 
 

· Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia.

 
 

· Utilització d'Internet per mitjà dels cercadors per buscar informació.

 
 

· Utilització de la biblioteca d'escola (mediateca), posant en pràctica els coneixements adquirits en català.

 
 

· Comprensió i localització d'informacions rellevants en textos de mitjans de comunicació social.

 
 

· Integració de coneixements i informacions procedents de diferents suports.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'experiències.

 
 

· Valoració crítica de la capacitat lectora d'un mateix.

 
 

· Actitud crítica davant de l'ús manipulatiu i discriminatori de determinades informacions en textos periodístics i publicitaris.

 
 

Escriure

 
 

· Composició de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents intencions: narracions, exposicions, descripcions, notícies, instruccions, cartes, resums, entre altres.

 
 

· Reconeixement i aplicació de l'estructura prototípica d'una determinada tipologia textual, per exemple en una exposició, presentació, cos ordenat de l'explicació i conclusió.

 
 

· Consolidació de les estratègies d'escriptura adquirides en altres cursos i treballades en català: pensar (intenció, destinatari, contingut, forma), escriure (llegint, rellegint, canviant), revisar si el que hem escrit respon a la idea del que volíem escriure, comprovar si és coherent i està ben cohesionat i reformular el que calgui.

 
 

· Expressió d'idees de forma sintètica.

 
 

· Ús dels coneixements del programari de tractament de textos i d'edició gràfica i de presentacions.

 
 

· Utilització de programaris per enviar correus electrònics.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances. Confiança en un mateix per poder millorar.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació i explicació de l'organització dels textos llegits i escrits a l'aula: descripcions, exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, narracions, cartes, entre d'altres.

 
 

· Observació i ús de diferents connectors per precisar el significat dels textos, entre altres, causa-conseqüència, finalitat, condició.

 
 

· Aplicació dels signes de puntuació apresos a llengua catalana.

 
 

· Ús de les formes verbals adequades a cada tipus de text, i reflexió de l'ús: els diferents passats en el text narratiu, l'imperatiu en les instruccions.

 
 

· Aplicació dels coneixements gramaticals i textuals apresos a llengua catalana.

 
 

· Coneixement i ús de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i cenyint-se a elles en els escrits.

 
 

· Ús de recursos i estratègies: associació de paraules (composició, derivació i contrast), observació de models, diccionaris i correctors per garantir la correcta escriptura i comprensió de les paraules i per enriquir el lèxic.

 
 

· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en situacions d'aprenentatge compartit.

 
 

· Anàlisi i comparació d'estructures sintàctiques.

 
 

· Reflexió sobre el propi aprenentatge, organització del treball, acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge, autocorrecció i autoavaluació.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Lectura autònoma de textos narratius de tradició oral i de literatura infantil. Converses i tertúlies sobre els llibres llegits, i capacitat per recomanar llibres.

 
 

· Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, per relacionar el tema del llibre amb els de la vida i cultura i època, per interpretar el llenguatge literari i per practicar estratègies de comprensió de lectura.

 
 

· Coneixement dels autors dels llibres llegits, trobades amb ells per parlar dels llibres.

 
 

· Comprensió, memorització i recitació de poemes, amb el ritme, la pronunciació i l'entonació adequades.

 
 

· Lectura de poemes per analitzar el seu significat, les impressions que causen i el seu llenguatge poètic: metàfores, personificacions, adjectivacions, personalitzacions.

 
 

· Creació i escriptura de poemes a partir de models i de situacions creades a classe, per comunicar sentiments i emocions, estats d'ànim.

 
 

· Lectura i interpretació i dramatització d'obres teatrals.

 
 

· Escriptura de contes amb diferents propòsits, basant-se en diferents temes o idees, tenir en compte com es crea la situació, el temps, els personatges, la creació del problema i la forma de desenvolupar-lo i solucionar-lo; utilitzar els passos de pensar, organitzar, escriure i revisar.