Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CM

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

Llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera

 
 

· Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d'aprenentatge i d'aproximació a d'altres cultures i obertura a la diversitat de llengües i cultures del món.

 
 

· Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d'altres llengües i cultures presents a l'aula.

 
 

· Valoració de conèixer altres llengües que la pròpia per poder comunicar-se amb més gent, buscar informació a Internet, llegir textos.

 
 

· Valoració de la pròpia identitat lingüística i de la riquesa que representa poder parlar més d'una llengua.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de la diversitat de llengües i cultures.

 
 

· Acceptació positiva de l'altre, del diferent, de la diversitat lingüística i cultural i actitud receptiva cap a persones que parlen altres llengües i tenen altres cultures diferents i interès per a comprendre-les.

 
 

· Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

 
 

· Consciència que hi ha famílies al si de les quals es parlen diverses llengües.

 
 

· Consciència positiva i coneixement de la varietat lingüística (llengües diferents o varietat d'una mateixa llengua) existent en el context social i escolar, a partir de persones conegudes, anuncis, cançons. Identificació de semblances i diferències.

 
 

· Coneixement d'algunes llengües d'Espanya i valoració positiva de la riquesa que suposa aquesta diversitat.

 
 

· Coneixement del fet que al món hi ha llengües molt diverses i que cada llengua té diferents regles.

 
 

· Coneixement que hi ha escriptures diferents i que un mateix alfabet pot servir per a l'escriptura de diferents llengües.

 
 

· Interès i motivació per a conèixer el funcionament de distintes llengües i comparar-les per observar semblances i diferències.

 
 

· Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l'entorn de l'alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, objectes, documents, rètols d'establiments) identificant semblances i diferències.

 
 

· Identificació en produccions de diferents llengües romàniques (o d'altres llengües) de paraules que s'assemblen, arriscant-se a trobar el significat usant estratègies de comprensió (hipòtesis, inferències).

 
 

· Coneixement d'algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació social als països on es parla la llengua estrangera i el nostre.

 
 

· Identificació de paraules de llengües diferents que s'assemblen i de la relació amb el seu significat.

 
 

· Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües i plantejament de possibles solucions verbals i no verbals per resoldre les situacions.

 
 

· Identificació dels comportaments i rituals (sobretot socials, com les salutacions i els comiats) que són característics de la llengua estrangera.

 
 

· Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions en situacions d'aula.

 
 

· Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera i participació activa en elles.

 
 

· Valoració de les produccions tradicionals i actuals (rimes, cançons, contes, textos breus) de la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures.