Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA Continguts de CS

Explorar i percebre

Visual i plàstica

· Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la
comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats
plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny
d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i
experiències.

· Elaboració i seguiment de protocols per a l’observació d’aspectes i qualitats
d’elements naturals i artificials.

· Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
sobre qüestions relacionades amb l’art i els contextos de producció i
exposició artística.

· Valoració del paper de les exposicions, la publicitat, Internet, el cinema, la
televisió per informar, fer pensar, persuadir.

· Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les
imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o
creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació
de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en
la creació d’objectes i imatges.

· Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les
reaccions davant les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la creació
d’objectes i imatges.

· Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i
comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen
els objectes i les imatges atenent el seu context social.

· Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en
la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i
concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i
inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les
imatges.

· Utilització dels recursos formals del llenguatge audiovisual i de la seva
funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació, punt de vista,
il·luminació).

· Interès per identificar la motivació en la creació d’objectes i d’imatges, les
diferents visions de l’art i la relació dels objectes i les imatges amb els
contextos de producció artística.

· Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, contorn, textures,
grandària, llum, moviment, bidimensionalitat i tridimensionalitat, establiment
de relacions entre les qualitats perceptibles i el què pretenen les imatges i
els objectes (informar, fer pensar, convèncer, persuadir).

· Apreciació d’algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en
la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del
temps.

· Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació
artística.

· Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden
suggerir la utilització d’imatges, d’objectes, d’elements naturals,
d’estructures geomètriques, de materials, de mitjans audiovisuals i de les
TIC per comunicar de forma visual, coneixement, pensament, emocions i
experiències.

· Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials
plàstics, el comportament d’alguns materials amb d'altres, les diverses
possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les
accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans
artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia,
instal·lació).

· Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats,
creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits
relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats
del centre.

· Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de
la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la
composició d’objectes i imatges, atenent l’equilibri, el moviment, la utilització
de diferents punts de vista, el pla (general, mig, de detall), el format (vertical,
horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).

· Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar
visualment experiències, desitjos, i valoracions crítiques de l’entorn.

· Ús progressiu en projectes artístics de representacions culturals: imatgeria
popular i mediàtica, el barri o la ciutat, les fotografies, els objectes,
col·leccions, estils i moda, desitjos, desenganys. Participació en projectes
artístics que interaccionin amb la comunitat.

· Elaboració de produccions artístiques com a resultat de la percepció
sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels
materials i les tècniques i procediments adequats, avançant amb confiança i
amb satisfacció en el procés de producció.

· Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
resolent les discrepàncies amb arguments.

· Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, espectacle visual instal·lació,
còmic, cartellisme, arquitectura, publicitat, gravat, collage, modelatge,
construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.

· Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres, i les
manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.

· Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
produccions artístiques.

Connexions amb altres àrees
- Discriminació d’objectes bidimensionals i tridimensionals.
- Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències,
pensaments i emocions.
- Identificació d’aspectes culturals i històrics de la societat per mitjà de les
produccions artístiques.
- Valoració dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la
representació del món.
- Apreciació de l’evolució formal dels objectes al llarg del temps.

EDUCACIÓ FÍSICA Continguts CI

El cos: imatge i percepció

· Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la relaxació i la
respiració.

· Experimentació del cos en postures corporals diferents.

· Experimentació, exploració i discriminació de diferents sensacions.

· Afirmació de la lateralitat.

· Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri.

· Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de
moviments.

· Participació en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps.

Percepció espai - temps.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
· Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i
control d’habilitats motrius bàsiques.

· Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes
motrius senzills.

· Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de
diferències en el nivell d’habilitat.

Activitat física i salut

· Acceptació crítica de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’autoimatge .

· Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb
l’activitat física.

· Valoració de la relació entre l’activitat física i la salut i benestar.

· Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat
física.

Expressió corporal

· Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del
moviment.

· Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques
senzilles.

· Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el
gest i el moviment.

· Experimentació del plaer que proporciona el treball d’expressió a través del
propi cos.

· Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.

· Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i
reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se.

El joc

· Apreciació del joc com activitat comú a totes les cultures.

· Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i
compliment de les normes del joc.

· Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el
joc.

· Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.

· Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

Connexions amb altres àrees
- Orientació en l’espai.
- Valoració de la relació entre activitat física i salut.
- Descobriment de les possibilitats expressives del cos i el moviment.
- Interacció oral en el desenvolupament dels jocs.
- Desinhibició en activitats comunicatives verbals i no verbals.

MÚSICA Contiguts CS

Explorar i percebre

 • Experimentació de les possibilitats sonores que poden suggerir la utilització de les TIC, la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics, les famílies i les agrupacions instrumentals.
 • Recerca de les possibilitats corporals comunicatives per a una millor relació
  entre les persones. Recerca d’imatges que ens ofereixin tot tipus de
  moviment: anàlisi i interpretació corporal.
 • Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
  sobre audicions, concerts, espectacles musicals, estils musicals i
  coreogràfics.
 • Valoració de l’ús de la música en els mitjans de comunicació i en
  produccions audiovisuals.
 • Reconeixement de la relació de les expressions musicals i les danses amb
  les idees, les emocions i les realitats socials.
 • Apreciació de la influència de l’experiència cultural de l’entorn en la
  comprensió, interpretació i creació musical i escènica.
 • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
  les concepcions a través del so i del cos.
 • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de la música i de la dansa en la
  promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i les concepcions ideològiques.
 • Incorporació progressiva de la grafia musical convencional en la lectura,
  interpretació i creació de partitures. Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s’empra en la pràctica i vivència de la dansa.
 • Exploració de diverses estructures de simultaneïtat en produccions musicals i artístiques de complexitat creixent.
 • Interès i recerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre compositors,
  intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals en general, i la
  dansa: diferents formes de viure-la i entendre-la.
 • Apreciació i reconeixement de diferents qualitats del so, de petites formes
  musicals, d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 • Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical
  convencional, utilització corporal i verbal de la terminologia bàsica de dansa que representi les necessitats més properes a nosaltres.
 • Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
  constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
 • Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden suggerir la utilització del cos, de sons, de músiques, d’instruments, de
  mitjans audiovisuals i de les TIC per comunicar de forma sonora i corporal
  coneixements, pensaments, emocions i experiències.
 • Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius,
  desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques
  instrumentals i corporals i la coordinació tant individual com col·lectiva.
  Pràctica de tècniques bàsiques de moviment i utilització d’estructures
  sonores en la improvisació i composició coreogràfiques.
 • Experimentació de sincronitzacions de música i moviment.
 • Creació de missatges sonors i corporals a partir de la combinació de
  diversos mitjans i tecnologies de la comunicació, incorporant la terminologia corresponent; creació de música, cançons i danses a partir dels elements apresos.
 • Recerca, utilització i valoració de cançons, interpretacions i danses de
  l’entorn. Participació en esdeveniments col·lectius (amb música i danses) de la comunitat (escola, barri, ciutat).
 • Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació,
  les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.
 • Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
  establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
  resolent les discrepàncies amb arguments.
 • Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
  llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures , terminologia musical i terminologia pròpia de la pràctica i vivència de la dansa.
 • Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i el dels altres, i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.
 • Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
  produccions artístiques.

Connexions amb altres àrees
- Discriminació d’objectes bidimensionals i tridimensionals.
- Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències,
pensaments i emocions.
- Identificació d’aspectes culturals i històrics de la societat per mitjà de les
produccions artístiques.
- Valoració dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la
representació del món.
- Apreciació de l’evolució formal dels objectes al llarg del temps.
Interpretar i crear

MÚSICA Continguts CM

Explorar i percebre

 • Identificació de la varietat de sons, músiques, moviments corporals i
  tecnologies que utilitzen les artistes i els artistes en l’expressió musical i
  corporal mitjançant l’escolta i l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural. Reconeixement de famílies instrumentals.
 • Exploració i diàleg de com les artistes i els artistes expressen, mitjançant la
  música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres experiències.
 • Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya.
  Interès per a conèixer i dialogar sobre les diverses experiències culturals de
  companys i companyes a través de la música i la dansa.
 • Reconeixement d’estructures de simultaneïtat sonora en produccions
  musicals i artístiques.
 • Apreciació de la incidència de la cultura musical i corporal de l’entorn i de la manera de ser i de pensar propis, i en la manera com ens relacionem amb i a través de les manifestacions musicals i escèniques. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen les expressions musicals i corporals.
 • Interès per la cerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre
  compositors/es, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals i
  informació a l’entorn de la dansa.
 • Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so,
  d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 • Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del
  moviment corporal.
 • Percepció que a través de la implicació i de la constància, s’arriba a la
  satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
 • Reconeixement de la presència de la música i la dansa en els mitjans de
  comunicació.


Interpretar i crear

 • Interpretació, improvisació i creació de cançons a una i més veus, danses,
  jocs motrius desenvolupant l’afinació, la dicció, la tècnica vocal, instrumental i corporal i la coordinació tant individual com col·lectiva. Pràctica de tècniques bàsiques de moviment acompanyats o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 • Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i cançons i danses d’altres països, en especial d’on provenen companys i companyes de classe.
 • Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i coreografies
  utilitzant materials i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos TIC i audiovisuals. Incorporació progressiva de la terminologia
  corresponent.
 • Creació i producció de música i de danses que es relacionin amb les
  pròpies idees, emocions o experiències. Recerca i utilització de músiques
  que ens mostren com som: cançons, danses, (populars, culturals i
  mediàtiques).
 • Elaboració de produccions musicals, escenogràfiques i audiovisuals a partir
  de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les
  idees i les emocions, tot preveient recursos necessaris i avançant amb
  confiança i satisfacció en el procés de producció.
 • Utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles, terminologia pròpia de la dansa.
 • Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres
  artístiques de diferents característiques.
 • Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació artística.

Connexions amb altres àrees
- Comunicació de judicis i arguments sobre objectes i imatges artístics.
- Identificació de materials i qualitats dels objectes i de les tecnologies per
produir-los.
- Ús d’objectes i imatges per explicar aspectes de la vida pròpia i de l’entorn.

MÚSICA continguts CI


Explorar i percebre

Música i dansa

 • Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.
 • Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.
 • Exploració sensorial de les possibilitats de moviment del cos. Adequació,
  quan escaigui, del moviment al so i a l’espai.
 • Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les
  manifestacions culturals i artístiques: audicions, espectacles, festes.
 • Interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes i de
  cançons i danses tradicionals dels països d’on provenen companys i
  companyes de classe.
 • Interès i curiositat per participar i gaudir en les manifestacions artístiques
  que ofereix l’entorn: audicions, dansa, espectacles, festes tradicionals.
 • Comprendre el significat de cançons i danses i la seva relació amb
  experiències conegudes o imaginades.
 • Interès en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i
  cultures.
 • Reconeixement d’instruments musicals i de veus masculines, femenines i
  infantils en audicions musicals.
 • Reconeixement, interpretació i representació gràfica i corporal d’elements
  musicals.
 • Percepció que a través de la participació i de l’interès s’arriba a la
  satisfacció en l’experiència artística.

Interpretar i crear

 • Interpretació de cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o
  sense i danses tradicionals catalanes, d’altres cultures i d’autor,
  desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal.
 • Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de
  seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 • Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies.
 • Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no
  convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les
  característiques de cadascun d’ells.
 • Incorporació i utilització progressiva de grafies no convencionals (dibuixos, paraules, símbols) i grafies musicals convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles.
 • Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s’empra en la
  pràctica i la vivència de la dansa i la música.
 • Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions
  artístiques pròpies i dels altres.


Connexions amb altres àrees
- Discriminació de formes i grandàries.
- Expressió de les emocions i experiències sensorials.
- Exploració sensorial d’elements de l’entorn, imatges, moviment, so i espai.
- Realització d’exercicis corporals i jocs motrius.
- Comprensió de textos de cançons.