Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA Continguts de CS

Explorar i percebre

Visual i plàstica

· Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la
comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats
plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny
d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i
experiències.

· Elaboració i seguiment de protocols per a l’observació d’aspectes i qualitats
d’elements naturals i artificials.

· Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
sobre qüestions relacionades amb l’art i els contextos de producció i
exposició artística.

· Valoració del paper de les exposicions, la publicitat, Internet, el cinema, la
televisió per informar, fer pensar, persuadir.

· Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les
imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o
creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació
de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en
la creació d’objectes i imatges.

· Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les
reaccions davant les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la creació
d’objectes i imatges.

· Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i
comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen
els objectes i les imatges atenent el seu context social.

· Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en
la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i
concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i
inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les
imatges.

· Utilització dels recursos formals del llenguatge audiovisual i de la seva
funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació, punt de vista,
il·luminació).

· Interès per identificar la motivació en la creació d’objectes i d’imatges, les
diferents visions de l’art i la relació dels objectes i les imatges amb els
contextos de producció artística.

· Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, contorn, textures,
grandària, llum, moviment, bidimensionalitat i tridimensionalitat, establiment
de relacions entre les qualitats perceptibles i el què pretenen les imatges i
els objectes (informar, fer pensar, convèncer, persuadir).

· Apreciació d’algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en
la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del
temps.

· Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació
artística.

· Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden
suggerir la utilització d’imatges, d’objectes, d’elements naturals,
d’estructures geomètriques, de materials, de mitjans audiovisuals i de les
TIC per comunicar de forma visual, coneixement, pensament, emocions i
experiències.

· Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials
plàstics, el comportament d’alguns materials amb d'altres, les diverses
possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les
accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans
artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia,
instal·lació).

· Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats,
creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits
relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats
del centre.

· Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de
la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la
composició d’objectes i imatges, atenent l’equilibri, el moviment, la utilització
de diferents punts de vista, el pla (general, mig, de detall), el format (vertical,
horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).

· Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar
visualment experiències, desitjos, i valoracions crítiques de l’entorn.

· Ús progressiu en projectes artístics de representacions culturals: imatgeria
popular i mediàtica, el barri o la ciutat, les fotografies, els objectes,
col·leccions, estils i moda, desitjos, desenganys. Participació en projectes
artístics que interaccionin amb la comunitat.

· Elaboració de produccions artístiques com a resultat de la percepció
sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels
materials i les tècniques i procediments adequats, avançant amb confiança i
amb satisfacció en el procés de producció.

· Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
resolent les discrepàncies amb arguments.

· Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, espectacle visual instal·lació,
còmic, cartellisme, arquitectura, publicitat, gravat, collage, modelatge,
construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.

· Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres, i les
manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.

· Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
produccions artístiques.

Connexions amb altres àrees
- Discriminació d’objectes bidimensionals i tridimensionals.
- Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències,
pensaments i emocions.
- Identificació d’aspectes culturals i històrics de la societat per mitjà de les
produccions artístiques.
- Valoració dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la
representació del món.
- Apreciació de l’evolució formal dels objectes al llarg del temps.