Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

EDUCACIÓ FÍSICA Continguts CI

El cos: imatge i percepció

· Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la relaxació i la
respiració.

· Experimentació del cos en postures corporals diferents.

· Experimentació, exploració i discriminació de diferents sensacions.

· Afirmació de la lateralitat.

· Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri.

· Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de
moviments.

· Participació en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps.

Percepció espai - temps.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
· Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i
control d’habilitats motrius bàsiques.

· Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes
motrius senzills.

· Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de
diferències en el nivell d’habilitat.

Activitat física i salut

· Acceptació crítica de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’autoimatge .

· Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb
l’activitat física.

· Valoració de la relació entre l’activitat física i la salut i benestar.

· Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat
física.

Expressió corporal

· Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del
moviment.

· Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques
senzilles.

· Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el
gest i el moviment.

· Experimentació del plaer que proporciona el treball d’expressió a través del
propi cos.

· Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.

· Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i
reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se.

El joc

· Apreciació del joc com activitat comú a totes les cultures.

· Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i
compliment de les normes del joc.

· Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el
joc.

· Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.

· Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

Connexions amb altres àrees
- Orientació en l’espai.
- Valoració de la relació entre activitat física i salut.
- Descobriment de les possibilitats expressives del cos i el moviment.
- Interacció oral en el desenvolupament dels jocs.
- Desinhibició en activitats comunicatives verbals i no verbals.