Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MÚSICA Continguts CM

Explorar i percebre

 • Identificació de la varietat de sons, músiques, moviments corporals i
  tecnologies que utilitzen les artistes i els artistes en l’expressió musical i
  corporal mitjançant l’escolta i l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural. Reconeixement de famílies instrumentals.
 • Exploració i diàleg de com les artistes i els artistes expressen, mitjançant la
  música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres experiències.
 • Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya.
  Interès per a conèixer i dialogar sobre les diverses experiències culturals de
  companys i companyes a través de la música i la dansa.
 • Reconeixement d’estructures de simultaneïtat sonora en produccions
  musicals i artístiques.
 • Apreciació de la incidència de la cultura musical i corporal de l’entorn i de la manera de ser i de pensar propis, i en la manera com ens relacionem amb i a través de les manifestacions musicals i escèniques. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen les expressions musicals i corporals.
 • Interès per la cerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre
  compositors/es, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals i
  informació a l’entorn de la dansa.
 • Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so,
  d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 • Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del
  moviment corporal.
 • Percepció que a través de la implicació i de la constància, s’arriba a la
  satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
 • Reconeixement de la presència de la música i la dansa en els mitjans de
  comunicació.


Interpretar i crear

 • Interpretació, improvisació i creació de cançons a una i més veus, danses,
  jocs motrius desenvolupant l’afinació, la dicció, la tècnica vocal, instrumental i corporal i la coordinació tant individual com col·lectiva. Pràctica de tècniques bàsiques de moviment acompanyats o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 • Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i cançons i danses d’altres països, en especial d’on provenen companys i companyes de classe.
 • Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i coreografies
  utilitzant materials i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos TIC i audiovisuals. Incorporació progressiva de la terminologia
  corresponent.
 • Creació i producció de música i de danses que es relacionin amb les
  pròpies idees, emocions o experiències. Recerca i utilització de músiques
  que ens mostren com som: cançons, danses, (populars, culturals i
  mediàtiques).
 • Elaboració de produccions musicals, escenogràfiques i audiovisuals a partir
  de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les
  idees i les emocions, tot preveient recursos necessaris i avançant amb
  confiança i satisfacció en el procés de producció.
 • Utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles, terminologia pròpia de la dansa.
 • Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres
  artístiques de diferents característiques.
 • Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació artística.

Connexions amb altres àrees
- Comunicació de judicis i arguments sobre objectes i imatges artístics.
- Identificació de materials i qualitats dels objectes i de les tecnologies per
produir-los.
- Ús d’objectes i imatges per explicar aspectes de la vida pròpia i de l’entorn.