Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MÚSICA Contiguts CS

Explorar i percebre

 • Experimentació de les possibilitats sonores que poden suggerir la utilització de les TIC, la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics, les famílies i les agrupacions instrumentals.
 • Recerca de les possibilitats corporals comunicatives per a una millor relació
  entre les persones. Recerca d’imatges que ens ofereixin tot tipus de
  moviment: anàlisi i interpretació corporal.
 • Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
  sobre audicions, concerts, espectacles musicals, estils musicals i
  coreogràfics.
 • Valoració de l’ús de la música en els mitjans de comunicació i en
  produccions audiovisuals.
 • Reconeixement de la relació de les expressions musicals i les danses amb
  les idees, les emocions i les realitats socials.
 • Apreciació de la influència de l’experiència cultural de l’entorn en la
  comprensió, interpretació i creació musical i escènica.
 • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
  les concepcions a través del so i del cos.
 • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de la música i de la dansa en la
  promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i les concepcions ideològiques.
 • Incorporació progressiva de la grafia musical convencional en la lectura,
  interpretació i creació de partitures. Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s’empra en la pràctica i vivència de la dansa.
 • Exploració de diverses estructures de simultaneïtat en produccions musicals i artístiques de complexitat creixent.
 • Interès i recerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre compositors,
  intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals en general, i la
  dansa: diferents formes de viure-la i entendre-la.
 • Apreciació i reconeixement de diferents qualitats del so, de petites formes
  musicals, d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 • Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical
  convencional, utilització corporal i verbal de la terminologia bàsica de dansa que representi les necessitats més properes a nosaltres.
 • Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
  constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
 • Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden suggerir la utilització del cos, de sons, de músiques, d’instruments, de
  mitjans audiovisuals i de les TIC per comunicar de forma sonora i corporal
  coneixements, pensaments, emocions i experiències.
 • Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius,
  desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques
  instrumentals i corporals i la coordinació tant individual com col·lectiva.
  Pràctica de tècniques bàsiques de moviment i utilització d’estructures
  sonores en la improvisació i composició coreogràfiques.
 • Experimentació de sincronitzacions de música i moviment.
 • Creació de missatges sonors i corporals a partir de la combinació de
  diversos mitjans i tecnologies de la comunicació, incorporant la terminologia corresponent; creació de música, cançons i danses a partir dels elements apresos.
 • Recerca, utilització i valoració de cançons, interpretacions i danses de
  l’entorn. Participació en esdeveniments col·lectius (amb música i danses) de la comunitat (escola, barri, ciutat).
 • Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació,
  les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.
 • Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
  establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
  resolent les discrepàncies amb arguments.
 • Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
  llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures , terminologia musical i terminologia pròpia de la pràctica i vivència de la dansa.
 • Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i el dels altres, i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.
 • Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
  produccions artístiques.

Connexions amb altres àrees
- Discriminació d’objectes bidimensionals i tridimensionals.
- Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències,
pensaments i emocions.
- Identificació d’aspectes culturals i històrics de la societat per mitjà de les
produccions artístiques.
- Valoració dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la
representació del món.
- Apreciació de l’evolució formal dels objectes al llarg del temps.
Interpretar i crear