Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MÚSICA continguts CI


Explorar i percebre

Música i dansa

 • Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.
 • Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.
 • Exploració sensorial de les possibilitats de moviment del cos. Adequació,
  quan escaigui, del moviment al so i a l’espai.
 • Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les
  manifestacions culturals i artístiques: audicions, espectacles, festes.
 • Interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes i de
  cançons i danses tradicionals dels països d’on provenen companys i
  companyes de classe.
 • Interès i curiositat per participar i gaudir en les manifestacions artístiques
  que ofereix l’entorn: audicions, dansa, espectacles, festes tradicionals.
 • Comprendre el significat de cançons i danses i la seva relació amb
  experiències conegudes o imaginades.
 • Interès en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i
  cultures.
 • Reconeixement d’instruments musicals i de veus masculines, femenines i
  infantils en audicions musicals.
 • Reconeixement, interpretació i representació gràfica i corporal d’elements
  musicals.
 • Percepció que a través de la participació i de l’interès s’arriba a la
  satisfacció en l’experiència artística.

Interpretar i crear

 • Interpretació de cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o
  sense i danses tradicionals catalanes, d’altres cultures i d’autor,
  desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal.
 • Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de
  seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 • Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies.
 • Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no
  convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les
  característiques de cadascun d’ells.
 • Incorporació i utilització progressiva de grafies no convencionals (dibuixos, paraules, símbols) i grafies musicals convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles.
 • Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s’empra en la
  pràctica i la vivència de la dansa i la música.
 • Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions
  artístiques pròpies i dels altres.


Connexions amb altres àrees
- Discriminació de formes i grandàries.
- Expressió de les emocions i experiències sensorials.
- Exploració sensorial d’elements de l’entorn, imatges, moviment, so i espai.
- Realització d’exercicis corporals i jocs motrius.
- Comprensió de textos de cançons.