Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CS

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

Llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera

 
 

· Valoració del coneixement de llengües per a la comunicació i per a millorar la comprensió dels altres i del món i per a valorar la pròpia llengua i cultura.

 
 

· Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d'altres llengües i cultures.

 
 

· Valoració positiva de la varietat lingüística existent en el context social i escolar i de la diversitat lingüística d'Espanya.

 
 

· Curiositat i interès per a la millora dels coneixements en les llengües estrangeres per a poder comunicar-se amb companys i companyes d'altres països i per a l'intercanvi d'informació dins de l'espai escolar.

 
 

· Valoració de la pròpia identitat lingüística i cultural i assumpció d'una realitat multilingüe.

 
 

· Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural.

 
 

· Valoració, actitud receptiva i de respecte cap a les persones que parlen altres llengües o variants del català i el castellà, i tenen una cultura diferent a la pròpia.

 
 

· Consciència de les actituds personals davant les diferencies de llengües i cultures.

 
 

· Assumpció d'altres punts de vista deguts a una diferent llengua o cultura.

 
 

· Actitud crítica davant missatges discriminatoris i estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Disponibilitat a qüestionar les actituds negatives respecte a les llengües i cultures i a superar els prejudicis.

 
 

· Ús de llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les diferències.

 
 

· Coneixement de la varietat lingüística existent en el context social i escolar.

 
 

· Coneixement que el català es parla a altres llocs fora de Catalunya.

 
 

· Coneixement de la diversitat lingüística d'Espanya, llengües diferents i varietats del castellà, incloses les d'altres països on es parla el castellà.

 
 

· Coneixement de la varietat de llengües que es parlen al món, a partir de recerques guiades a internet, visionats audiovisuals o d'observació de llibres escrits en diferents alfabets, prospectes i informacions sobre aparells.

 
 

· Coneixement del fet que hi ha llengües que es parlen a molts països i del fet que hi ha països on es parlen moltes llengües.

 
 

· Motivació per a comparar i estudiar el funcionament de les distintes llengües.

 
 

· Comparació i identificació de les semblances i diferències del sistema fonètic i la prosòdia de diferents llengües a partir de produccions tradicionals o actuals motivadores.

 
 

· Identificació de les semblances i diferencies en la manera de veure el món i expressar la seva visió (el dies de la setmana, per exemple).

 
 

· Identificació de les semblances i diferències entre el català i castellà com a llengües romàniques en camps lèxics concrets i en contes, dites o cançons en diferents versions.

 
 

· Identificació de paraules que s'assemblen en altres llengües, arriscar-se a trobar el significat i identificar les estratègies que fan servir.

 
 

· Coneixement d'algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació social als països on es parla la llengua estrangera i el nostre.

 
 

· Identificar paraules que viatgen d'una llengua a una altra i dels manlleus que hi ha a la llengües catalana i castellana, en camps lèxics concrets (la cuina, els esports, entre altres).

 
 

· Reconèixer els mots de les llengües estrangeres treballades a l'escola que hi ha al català i el castellà i en altres llengües.

 
 

· Ús d'estratègies lingüístiques apreses en altres llengües per comprendre produccions orals i escrites en les llengües estrangeres treballades a l'escola.

 
 

· Percepció de les dificultats de comunicació i saber arribar a acords amb persones que parlen altres llengües.

 
 

· Estratègies comunicatives per adaptar-se a l'interlocutor en contextos multilingües i reformular els missatges, o amb l'ús d'elements no verbals per aconseguir que les altres persones ens entenguin.

 
 

· Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en una nova llengua estrangera.

 
 

· Identificació i coneixement de semblances i diferències dels costums i formes de relació social més habituals de les societats que parlen les llengües estrangeres treballades a l'escola o d'altres llengües i cultures.

 
 

· Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions.

 
 

· Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera i participació activa en elles.

 
 

· Reconeixement i valoració de les produccions tradicionals (rimes, cançons, contes, llegendes, textos orals i escrits) i actuals (dibuixos animats, pel·lícules i d'altres recursos multimèdia).

 
 

· Consciència de la diversitat de situacions en què té sentit usar la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures.