Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE Continguts CI

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

 
 

 
 

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera

llengua estrangera

 
 

· Valoració de la pròpia llengua, de les que es parlen a l'escola i a l'entorn, i de les de tot el món perquè totes serveixen per comunicar-se i per aprendre i aproximar-se a d'altres cultures.

 
 

· Interès per conèixer altres llengües i compara-les per observar semblances i diferències.

 
 

· Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més gent.

 
 

· Reconeixement de la pròpia identitat lingüística i cultural i la de la resta de la classe a través de la biografia lingüística.

 
 

· Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la pròpia.

 
 

· Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals –especialment els presents als mitjans de comunicació- que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

 
 

· Coneixement de la diversitat de llengües que s'ensenyen a l'escola, i consciència que al món hi ha llengües molt diverses i que s'escriuen amb grafies diferents.

 
 

· Sensibilitat per a les diferències i les semblances entre llengües diferents i interès per comparar-les.

· Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l'entorn de l'alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, pel·lícules, video-jocs, objectes, documents, rètols d'establiments), identificant semblances i diferències.

 
 

· Semblances i diferències entre les llengües ensenyades a l'escola, o de la família romànica, a partir de contes, cançons o documents treballats en l'ensenyament de les llengües.

 
 

· Interès per escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o altres llengües de l'entorn no conegudes i interès per percebre-hi semblances i diferències.

 
 

· Ús d'elements verbals i no verbals per a comunicar-se en situacions multilingües.

 
 

· Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera i altres llengües i cultures properes.

 
 

· Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s'utilitza la llengua estrangera.

 
 

· Actitud positiva d'interès i de confiança davant de l'aprenentatge de llengües estrangeres i motivació per a conèixer altres llengües i cultures.