Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

CASTELLÀ Continguts CM

 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula, aportant idees, reflexionat sobre el que diuen els altres, arribant de forma guiada a organitzar un aprenentatge o un tema, respectant les normes que regeixen la interacció.

 
 

· Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions, explicacions, justificacions, presentacions de temes) amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals).

 
 

· Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades a la situació comunicativa.

 
 

· Adequació del llenguatge i dels aspectes no verbals de la comunicació a la situació comunicativa.

 
 

· Ús d'un llenguatge no discriminatori i respecte per les diferències de gènere.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió d'informacions de missatges i explicacions orals en diferents contextos i activitats d'aula.

 
 

· Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual, informàtics, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Reelaboració i explicació d'exposicions fetes per altres persones o que s'han sentit en els mitjans de comunicació o informàtics.

 
 

· Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions de diferents tipus de text relacionats amb temes treballats, tot utilitzant estratègies que els ajudin a comprendre i a relacionar el que diu el llibre amb els coneixements que tenen del tema.

 
 

· Resposta a preguntes sobre textos que llegeixen, la resposta a les quals comporti reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú i elaboració d'inferències.

 
 

· Cerca guiada d'informació a la biblioteca escolar i amb l'ús de les TIC.

 
 

· Lectura, comprensió i anàlisi guiada de la informació provinent de documents escrits i audiovisuals que apareixen en diferents mitjans i suports.

 
 

· Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'experiències.

 
 

· Participació en activitats de lectura col·lectiva.

 
 

· Lectura crítica de missatges escrits i audiovisuals (publicitat, informatius, relats de ficció).

 
 

Escriure

 
 

· Composició de textos relacionats amb els temes treballats a classe i amb l'experiència personal: descripcions, explicacions, diàlegs, notícies, receptes, utilitzant procediments senzills d'escriptura: pensar, escriure i revisar.

 
 

· Elaboració d'audiovisuals senzills per descriure, narrar i explicar situacions quotidianes.

 
 

· Elaboració de textos escrits i d'audiovisuals a partir de models, per tal que millorin en l'organització dels mateixos (coherència i cohesió i ús del lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques adequats al seu nivell i al tema).

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits.

 
 

· Ús del programari del tractament de textos i d'edició gràfica i de presentació que els permeti escriure un text, amb la incorporació d'imatges i àudios.

 
 

· Valoració dels avenços de cadascú en l'escriptura i consciència de les mancances.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències d'ús de la llengua oral i la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades.

 
 

· Coneixement de diferents tipus de text: narració, instrucció, descripció, explicació.

 
 

· Coneixement de les diferents categories de missatges audiovisuals segons la seva funció (notícia, anunci, reportatge, ficció) i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual.

 
 

· Capacitat per millorar el treball escrit a través de l'organització i revisió de textos.

 
 

· Observació de la formació de paraules: derivació, composició, polisèmia, famílies de paraules en els temes treballats.

 
 

· Ús de la terminologia gramatical utilitzada en català.

 
 

· Coneixement i ús de l'ortografia bàsica en paraules utilitzades en contextos molt treballats.

 
 

· Coneixement i ús progressiu de les normes ortogràfiques constants (que no tenen excepcions).

 
 

· Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 
 

· Identificació i ús dels signes de puntuació més comuns apresos a llengua catalana.

 
 

· Ús de les normes ortogràfiques apreciant el seu valor social i la necessitat de cenyir-se a elles en els escrits. Coneixement de les normes treballades.

 
 

· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions d'aprenentatge compartit.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Lectura silenciosa de textos narratius: contes i novel·les. Ús de la biblioteca d'aula i d'escola.

 
 

· Lectura col·lectiva de novel·les amb comentaris sobre els temes i argument. Relació i raonaments sobre la vida fora del llibre.

 
 

· Lectura i recitació de refranys, dites i frases fetes, amb ritme, pronúncia i entonació adequats.

 
 

· Lectura de poemes i anàlisi i comprensió posterior per entendre el sentit del poema i el seu llenguatge: metàfores, personificacions, comparacions i adjectius.

 
 

· Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l'edat.

 
 

· Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats d'ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius, comparacions i les estratègies necessàries per a expressar-ho per escrit, esborranys, revisions.

 
 

· Escriptura de contes, partint de lectures prèvies que serveixin de model, i que els facin pensar en el tema, els personatges, el context, a través de la planificació, textualització i revisió).

 
 

· Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d'imatges, i d'imatges i sons. Possibilitat d'associació amb textos escrits.

 
 

· Dramatització de situacions i textos literaris.