Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

CATALÀ Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d'ensenyamentaprenentatge, amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral(torns de paraula, to de veu, ritme).

 
 

· Producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions) i de producció pròpia (exposicions, explicacions) adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa i amb la utilització de la comunicació audiovisual sempre que l'activitat ho requereixi.

 
 

· Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana.

 
 

· Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva representació audiovisual.

 
 

· Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part del text).

 
 

· Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat.

 
 

· Ús d'estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines i de productes d'alimentació, entre altres).

 
 

· Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

 
 

· Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'Internet o qualsevol altre text.

 
 

· Participació en activitats de lectura col·lectiva.

 
 

Escriure

· Composició de textos escrits, que poden tenir el suport d'imatges o esquemes, realitzats en diferents situacions: a) situacions quotidianes de l'aula i l'escola; b) experiències personals i produccions en l'àmbit creatiu (contes, poemes, vivències); c) textos de treball produïts en qualsevol de les àrees curriculars.

 
 

· Iniciació en els mecanismes que fan possible el llenguatge audiovisual i en la seva funció expressiva.

 
 

· Ús de programari informàtic per escriure textos curts, especialment de tractament de textos, d'edició gràfica i de presentacions.

 
 

· Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a partir del seu ús en situacions comunicatives reals o simulades.

 
 

· Coneixement i ús de l'ortografia de base, que comporta: separar bé les paraules, no alterar l'ordre dels mots en una frase, fer correspondre una grafia a cada so (no se'n deixa, no n'hi posa de més, no altera l'ordre), fer correspondre un so a una de les grafies possibles que fan aquell so ("gersei" seria acceptable).

 
 

· Escriptura de paraules d'ús habitual a la classe, en els aprenentatges i en els seus textos (ahir, avui, notícies, hi havia, carrer, dies de la setmana).

 
 

· Introducció a normes ortogràfiques més senzilles i de més ús, i als signes de puntuació més bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració).

 
 

· Introducció a la terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí, femení, article, singular, plural.

 
 

· Discriminació fonètica de síl·labes i accents en les paraules.

 
 

· Observació del funcionament de la llengua: sinònims i antònims, derivació, composició, sentit figurat (quan forma part d'una manera de parlar pròxima).

 
 

· Consciència de la transferència dels coneixements d'una llengua a les altres llengües que està aprenent.

 
 

· Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. Opinió ajustada de les seves capacitats, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se.

 
 

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

 
 

· Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada; ús de l'audició, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys, dites; ús de la biblioteca d'aula i d'escola i revistes escolars; ús de gravacions i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre altres.

 
 

· Participació en activitats literàries de l'escola i de l'entorn proper.

 
 

· Comprensió a partir d'audicions i comentaris posteriors conjunts de literatura de tradició oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons, dites).

 
 

· Comprensió dels elements fonamentals d'un relat audiovisual (personatges, espais, accions).

 
 

· Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes guiades, pràctica d'algunes estratègies lectores i interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobriment del ritme i la rima, si es

tracta de poesia o cançó.

 
 

· Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d'un mot, relació amb els seus

coneixements, entre altres.

 
 

· Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l'entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l'entonació i el ritme a cada tipus de text.

 
 

· Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats, aprofitant les emocions que provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.

 
 

· Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos.

 
 

· Interès per l'elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.

 
 

Continguts comuns amb altres àrees

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees.

- Producció de cançons amb entonació, to de veu i gest adequats a la situació comunicativa.