Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

LLENGUA ESTRANGERA CONTINGUTS Continguts CM

DIMENSIÓ COMUNICATIVAParlar i conversar


· Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, en el context de l'aula i pròxims a l'alumnat.


· Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, poemes, rimes, amb acompanyament d'elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua.


· Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l'entonació, ritme i expressions orals habituals d'ús a l'aula i valorant i respectant les normes que regeixen la comunicació (torns de paraules, to de veu, gest adequat i rols).


· Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els entorns més propers de l'alumnat tant en activitats individuals com en grup.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.Escoltar i comprendre


· Comprensió d'instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d'actuació a l'aula.


· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social: saludar, acomiadar-se…; missatges d'ús freqüent a l'aula: la data, el temps (atmosfèric i l'hora), l'assistència; informacions personals sobre gustos, habilitats, sentiments, característiques físiques, rutines, entre altres.


· Identificació del lèxic bàsic d'un tema específic amb ajut d'il·lustracions o sense.


· Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats (diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell.


· Ús guiat d'estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d'hipòtesis, verificació, identificació de paraules clau.


· Comprensió de textos de tipologia diversa procedents de mitjans diversos i en diferents formats per accedir a una determinada informació i aprendre.


· Respecte i esforç d'atenció, comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres.


Llegir i comprendre


· Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la lectura.


· Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües d'aprenentatge del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, suposició).ç


· Utilització de diccionaris il·lustrats en format paper i digital per a comprendre el significat del lèxic nou.


· Interès per la lectura de textos com a font d'informació i de plaer.


· Ús dels recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font d'informació i de plaer.Escriure


· Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a partir dels models treballats a l'aula.


· Escriptura de textos breus seguint models treballats a l'aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges.


· Producció de textos a partir de models i incorporant expressions i frases senzilles conegudes i treballades oralment per transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes de treball.


· Aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita apreses de les altres llengües del centre per a la producció de textos.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.


· Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge


· Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.


· Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals. Ús intuïtiu de la decodificació.


· Ús d'habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures (repetició, memorització, associació, utilització de suports multimèdia) de forma individual però també en grup.


· Ús de recursos TIC amb suports multimèdia per al treball de vocabulari bàsic i d'ampliació i d'estructures lingüístiques de la llengua estrangera.


· Ús de recursos que ajudin a l'aprenentatge de la llengua (memorització, recitació, associació de mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenços que s'assoleixen.


· Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a instrument per a la realització de tasques, com a eina d'aprenentatge i d'accés al coneixement i com a llengua de comunicació dins i fora de l'aula.