Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

LLENGUA ESTRANGERA Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes, rimes, amb la utilització d'imatges sempre que l'activitat ho requereixi, adaptant l'entonació, el to de veu o el gest al contingut.

 
 

· Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives habituals de l'aula.

 
 

· Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per les produccions dels altres.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió d'instruccions simples de treball i d'actuació a l'aula.

 
 

· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social -saludar, acomiadar-se, presentar-se-; i missatges d'ús habitual a l'aula: la data, el temps, assistència, localització d'objectes.

 
 

· Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual i/o audiovisual.

 
 

· Comprensió global d'un text d'estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d'entendre i de predir amb ajut d'elements gestuals i icònics.

 
 

· Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i situacions, amb ajut d'elements gestuals i icònics.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual o audiovisual.

 
 

· Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades àmpliament en els contextos orals de l'aula.

 
 

· Ús d'estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació.

 
 

· Interès i curiositat per mirar i "llegir" contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua estrangera.

 
 

Escriure

 
 

· Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les vivències, les experiències i les activitats a l'aula.

 
 

· Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la llengua d'aprenentatge.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació de la llengua estrangera i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals.

 
 

· Reconeixement i ús de mots i estructures senzills propis de la llengua estrangera.

 
 

· Observació de les diferències entre la llengua oral i l'escrita.

 
 

· Observació de la relació entre el so i la seva grafia.