Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

CASTELLÀ Continguts CI

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Parlar i conversar

 
 

· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre/a en qualsevol situació comunicativa de l'aula, respectant les normes que regeixen la interacció.

 
 

· Producció de missatges orals: breus exposicions a classe, aprenent a adaptar l'entonació, el to de veu, el gest a la situació comunicativa, i amb l'ajut de la comunicació audiovisual sempre que es requereixi per facilitar el discurs oral.

 
 

Escoltar i comprendre

 
 

· Comprensió de missatges orals (instruccions, explicacions, narracions) del mestre/a o dels companys/es a l'aula.

 
 

· Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva representació audiovisual.

 
 

· Comprensió de textos orals de diferents mitjans (comunicació, ràdio, televisió, videojocs) per obtenir informació i per aprendre.

 
 

· Interès i respecte per les intervencions dels altres.

 
 

Llegir i comprendre

 
 

· Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i a partir del text, imatges o esquemes que els componen.

 
 

· Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora en la lectura individual silenciosa, amb el mestre/a o col·lectiva.

 
 

· Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació d'aprenentatges i d'experiències.

 
 

· Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'Internet o qualsevol altre text.

 
 

Escriure

· Composició de textos escrits senzills produïts en diferents situacions:

  1. reescriptura d'explicacions breus;
  2. experiències personals;
  3. composicions a partir d'imatges.

     
     

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències d'ús de la llengua oral i la llengua escrita a partir dels textos escrits utilitzats a l'aula.

 
 

· Ús dels aprenentatges ortogràfics a partir del realitzat en català: separar paraules; no alterar l'ordre dels mots d'una frase; fer correspondre una grafia a cada so o dues en el cas dels dígrafs: qu, gu,rr; identificació de les semblances i diferències entre els sons castellans i els catalans i les seves

grafies: c/z. j/g, ix, ç, ch, ñ…

 
 

· Escriptura de paraules d'ús habitual a la classe en els aprenentatges i en els seus textos.(perro, calle, hoy, ayer, había).

 
 

· Introducció de normes ortogràfiques senzilles.

 
 

· Ús dels signes de puntuació que s'estan aprenent en català.

 
 

· Ús de la nomenclatura gramatical que s'està aprenent en català.

 
 

· Coneixement de vocabulari específic dels temes que es tracten a l'aula i dels seus derivats, sinònims i antònims.

 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
 

· Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada de contes; ús de la biblioteca d'aula i d'escola; audició de contes, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys i dites.

 
 

· Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, pràctica d'algunes estratègies lectores, i interpretació del llenguatge literari.

 
 

· Comprensió de contes llegits individualment o en grup.

 
 

· Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l'edat i als interessos dels infants.

 
 

· Comprensió i ús de locucions, refranys, dites i frases fetes de la llengua castellana.

 
 

· Comprensió, memorització i recitació de poemes amb ritme, pronunciació i entonació adequades.

 
 

· Escriptura de contes breus i altres textos basant-se en models observats i analitzats i aprofitant les emocions que provoquen les imatges i altres missatges audiovisuals.