Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MATES Continguts CI

NUMERACIÓ I CÀLCUL

 
 

 
 

Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració

 
 

· Comprensió i ús del comptatge amb significat de quantitats discretes. Descripció oral, gràfica i escrita dels processos de comptatge i de càlcul.

 
 

· Ús dels llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar els nombres (aproximadament fins al miler). Interpretació i elaboració de gràfics a partir del comptatge. Visualització geomètrica de nombres utilitzant materials. Posada en comú de les diferents representacions.

 
 

· Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes. Ús dels nombres naturals per a resoldre problemes dins de contextos significatius.

 
 

· Ús de diferents models per comparar i ordenar els nombres (aproximadament fins al miler). Situació dels nombres sobre la recta numèrica. Arrodoniment de quantitats.

 
 

· Ús de les fraccions un mig i un quart en contextos significatius.

 
 

· Ús del sistema monetari en contextos reals. L'euro.

 
 

· Interpretació dels nombres com identificadors en situacions properes.

 
 

· Classificació dels nombres segons diferents criteris (d'una xifra, de dues, de la família del 10, etc.). Cerca de regularitats en els nombres. Inici a les taules de multiplicar (taules del 2, 5 i 10).

 
 

Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres

 
 

· Comprensió dels diferents significats de la suma i la resta amb nombres naturals, així com de la relació que hi ha entre una i altra.

 
 

· Comprensió de les situacions d'agrupament com a multiplicació i les accions de repartiment com a divisió.

 
 

· Interpretació d'operacions de nombres naturals mitjançant la recta numèrica.

 
 

Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l'estimació

 
 

· Desenvolupament de l'agilitat mental en descompondre additivament els 20 primers nombres naturals.

 
 

· Inici en l'elaboració d'estratègies de càlcul mental. Explicació verbal de les estratègies pròpies emprades i assaig de les alienes.

 
 

· Establiment d'analogies entre càlculs (de les unitats a les desenes i les centenes).

 
 

· Estimació dels resultats de sumes i restes.

 
 

· Realització de la suma i la resta (sense portar) utilitzant algoritmes estàndard i mètodes propis.

 
 

· Ús de jocs de taula, de les TIC i calculadores per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions.

 
 

 
 

RELACIONS I CANVI

 
 

 
 

Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis

 
 

· Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions.

 
 

· Selecció, classificació i ordenació d'objectes segons diferents criteris.

 
 

· Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques).

 
 

· Cerca de regularitats en els nombres i les formes.

 
 

Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions

· Representació d'una sèrie de forma material, verbal i gràfica.

 
 

· Lectura i escriptura de frases matemàtiques amb significat propi que continguin el signe = .

 
 

· Modelització amb objectes o gràficament de situacions relacionades amb la suma i la resta.

 
 

 
 

ESPAI I FORMA

 
 

 
 

Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques

 
 

· Reconeixement de figures de tres i dues dimensions en objectes de la realitat. Construcció i nominació de figures de tres i dues dimensions: esfera, prisma, cilindre, cub; triangle, rectangle, quadrat, cercle.

· Coneixement i ús del vocabulari adequat per descriure les figures, els seus elements i les seves propietats.

· Comparació i classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs, costats, angles.

 
 

· Composició i descomposició de figures tridimensionals i planes amb suports físics i virtuals.

 
 

Localització i descripció de relacions espacials

 
 

· Descripció, nominació i interpretació de posicions relatives a l'espai, en referència a un mateix i a altres punts.

 
 

· Descripció i interpretació de la direcció en els desplaçaments a l'espai. Representació i elaboració d'itineraris senzills, laberints o plànols. Interpretació d'operacions de nombres naturals mitjançant la recta numèrica.

 
 

· Ús del vocabulari bàsic (a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, entre) i de recursos TIC per orientar-se a través de laberints i plànols.

 
 

Identificació i aplicació de transformacions geomètriques

 
 

· Reconeixement de moviments (desplaçaments, simetries i girs).

 
 

· Exploració de moviments utilitzant materials físics (tessel·les, miralls, plegat de paper) i suports virtuals.

 
 

· Reconeixement i creació de figures que tinguin simetries.

 
 

Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes

 
 

· Creació d'imatges mentals de figures geomètriques utilitzant la memòria i la visualització espacial. Visualització geomètrica de nombres utilitzant materials.

 
 

· Utilització de recursos TIC per girar, reduir i deformar figures de dues i tres dimensions.

 
 

· Reconeixement i representació de figures des de diferents perspectives.

 
 

· Visualització i descripció del camí seguit en un itinerari senzill abans de realitzar-lo.

 
 

· Reconeixement de formes i d'estructures geomètriques a l'entorn, i determinació de la seva situació.

 
 

 
 

MESURA

 
 

 
 

Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar

 
 

· Reconeixement, en contextos significatius, de les magnituds de longitud, capacitat, massa i temps. Diferenciació de les magnituds discretes i les magnituds contínues relacionades amb l'ús dels nombres.

 
 

· Comparació directa i indirecta i ordenació de mesures de les diferents magnituds.

 
 

· Mesura de les diferents magnituds utilitzant unitats no convencionals i convencionals (longitud: m; massa: kg; capacitat: l; temps: dia, setmana, mes, hora).

 
 

· Selecció de la unitat i de l'instrument adequats, d'acord amb la magnitud a mesurar. Expressió, mitjançant pictogrames i taules, de mesures preses.

 
 

· Lectura i escriptura de mesures en contextos reals.

 
 

Aplicació de tècniques i d'instruments per mesurar

 
 

· Aplicació del procés de mesurar, tot utilitzant una unitat de forma repetida i un instrument adequat: cinta mètrica, regle, rellotge analògic, balança de plats.

 
 

· Desenvolupament de referents comuns que facilitin la comparació, la mesura i l'estimació.

 
 

· Descripció oral del procés de mesura i d'estimació.

 
 

 
 

ESTADÍSTICA I ATZAR

 
 

 
 

Formulació de preguntes abordables amb dades i recollida, organització i presentació de dades rellevants per respondre-les

 
 

· Elaboració de preguntes sobre temes propers a la pròpia experiència i recollida de les respostes donades.

 
 

· Planificació senzilla de recollides de dades amb mostres més petites de 30. Lectura de la freqüència absoluta.

 
 

· Organització i representació de dades obtingudes a partir d'experiències de comptatge i d'ordenació, mitjançant objectes concrets, dibuixos i gràfics.

 
 

· Utilització d'un vocabulari per descriure els atributs i per classificar segons criteris determinats.

 
 

Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades

 
 

· Comparació quantitativa de dades numèriques.

 
 

· Elecció del tipus de gràfic o representació més convenient.

 
 

· Elaboració de qüestions relatives al comptatge i aplicació a la resolució de problemes.

 
 

Treure conclusions i fer prediccions basades en dades

 
 

· Discussió sobre quan es poden aplicar o no les conclusions obtingudes de les dades d'una població, a una altra població.

 
 

Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d'atzar

 
 

· Resposta a preguntes relacionades amb les experiències pròpies sobre la probabilitat de successos utilitzant expressions com possible o impossible.

 
 

· Reconeixement de l'atzar mitjançant la realització d'experiments amb materials (extracció de fitxes de colors d'una bossa, tirar daus, ruletes...).

 
 

· Realització d'experiments en situacions i jocs on intervinguin factors d'atzar.

 
 

 
 

Connexions amb altres àrees

- Ús i interpretació del comptatge per analitzar, comparar i descriure situacions de l'entorn natural i social.

- Interpretació de la moneda com a valor de canvi (situacions de compravenda).

- Cerca de regularitats i diferències en l'observació de l'entorn (per exemple, canvis en les persones al llarg del temps).

- Observació i localització de formes geomètriques a l'entorn: materials, sers vius i objectes i produccions humanes.

- Descripció de posicions i seguiment d'itineraris.

- Descripció oral del procés de mesura i d'estimació. Ús de comparatius i d'adverbis de temps.

- Interpretació de la mesura com a instrument de coneixement del món natural: longitud (creixement), pes/massa, capacitat.

- Interpretació i elaboració de gràfics en experiments realitzats en altres àrees.