Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MEDI Continguts CI

L'entorn i la seva conservació

 
 

· Observació d'elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.

 
 

· Orientació mitjançant l'observació d'elements naturals i humanitzats de l'entorn.

 
 

· Exploració d'algun aspecte de l'entorn a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.

 
 

El món dels éssers vius

 
 

· Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d'organismes i d'objectes inerts, per identificar-ne les diferències.

 
 

· Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.

 
 

· Observació a ull nu d'un organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a l'aula. Identificació i determinació d'animals i plantes de l'entorn segons diferents criteris observables. Valoració de la responsabilitat envers els animals domèstics i plantes.

 
 

· Identificació de les característiques i comportaments d'animals i plantes per adaptar-se al medi.

 
 

· Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges.

 
 

Les persones i la salut

 
 

· Caracterització de l'ésser humà com a ésser viu.

 
 

· Identificació de les parts del cos. Observació de diferències i semblances, canvi i continuïtat entre persones.

 
 

· Identificació de la nutrició en relació amb el creixement, recanvi i manteniment de la vida.

 
 

· Reconeixement dels diferents tipus d'aliments. Valoració d'una alimentació sana i variada.

 
 

· Observació i identificació de les parts del cos que permeten la relació amb el medi. Percepció de la llum, el so, els sorolls i el silenci.

 
 

· Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les opinions dels altres.

 
 

· Valoració i justificació de la necessitat de la higiene, del descans personal i valoració del bon ús del temps de lleure.

 
 

Persones, cultures i societats

 
 

· Identificació dels diferents àmbits als quals pertany l'alumnat: la família, l'escola, el barri o la localitat.

 
 

· Reconeixement de la importància de la participació i coresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.

 
 

· Descoberta i identificació dels elements característics de l'entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús.

 
 

· Descoberta de les formes d'organització de l'escola i de l'entorn proper, valorant la importància de la convivència. Reconeixement dels drets i deures de les persones del grup, així com la importància del diàleg en la resolució de conflictes.

 
 

· Representació de situacions quotidianes on s'assumeixi rols culturals diferents del propi, s'observi les manifestacions culturals de l'entorn i es valori la seva diversitat i riquesa.

 
 

Canvis i continuïtats en el temps

 
 

· Observació dels canvis en les persones al llarg del temps. Reconeixement de les diverses etapes de la vida.

 
 

· Ús de fonts orals, imatges i materials per reconstruir la pròpia història, valorant la dels altres i l'intercanvi comunicatiu dins el grup.

 
 

· Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada) i de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).

 
 

· Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.

 
 

Matèria i energia

 
 

· Observació, descripció i classificació de materials en funció d'algunes propietats tot relacionant-les amb els seus usos.

 
 

· Distinció entre objectes d'un sol tipus de material o de diferents. Aplicació de criteris de separació i selecció als residus urbans. Participació en la reducció, reutilització i reciclatge de residus de l'escola.

 
 

· Observació i descripció d'interaccions que produeixin canvis en un sistema.

 
 

· Plantejament de preguntes a partir d'observacions i ús de taules simples per recollir dades i comparar-les.

 
 

· Manteniment de la neteja i col·laboració en l'ordre i l'estalvi de materials a l'escola.

 
 

Entorn, tecnologia i societat

 
 

· Observació del funcionament d'aparells habituals de casa i de l'escola, de les parts que els componen i reconeixement de l'energia que utilitzen. Identificació d'elements que poden ocasionar riscos. Adopció de comportaments que contribueixen a la seguretat personal i a la dels altres.

 
 

· Utilització de peces modulars per a la construcció d'estructures senzilles, tenint cura de les eines i dels materials.

 
 

· Muntatge i desmuntatge de joguines i d'identificació de les parts que componen alguns objectes.

 
 

· Reconeixement d'elements bàsics de l'ordinador i del programari. Utilització del teclat, del ratolí i del micròfon i iniciació al programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació.

 
 

· Iniciació al correu electrònic en grup i amb ajuda.

 
 

· Iniciació a l'ús de la càmera fotogràfica.

 
 

Connexions amb altres àrees

- Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.

- Comunicació d'informacions amb diferents llenguatges simbòlics.

- Vivència del propi cos i valoració de la salut personal.

- Orientació en l'espai.

- Unitats de mesura del temps.

- Utilització dels recursos de les TIC.