Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

LLENGUA ESTRANGERA CONTINGUTS Continguts CS

DIMENSIÓ COMUNICATIVAParlar i conversar


· Interacció oral a l'aula en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i eficàcia.


· Producció d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula.


· Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d'intercanvi social i relacionats amb el contingut temàtic que es treballa, prestant atenció a l'entonació i la pronunciació adequades.


· Participació activa en les interaccions orals a l'aula emprant la pronunciació, l'entonació, el ritme i les estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació (torn de paraula, to de veu).


· Reproducció i producció de textos orals com cançons, poemes, rimes, narracions, textos breus relacionats amb continguts curriculars d'altres àrees o amb la pròpia àrea, emprant el llenguatge verbal i no verbal.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.


· Exposició oral individual o en grup de temes treballats i utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles.


· Interacció en converses breus ja treballades en situacions de similitud a la realitat o relacionades amb la realitat escolar.


· Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.


· Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció tot utilitzant estratègies que facilitin la comunicació (repetició, utilització d'exemples, gest, imatges).


Escoltar i comprendre


· Comprensió d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula.


· Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social -saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís, donar les gràcies, comentar festes i sortides, adonar-se de les novetats a l'aula-; i de

missatges relacionats amb el contingut temàtic -procedència geogràfica, professions, adreces, suggeriments.


· Identificació del lèxic i expressions bàsiques d'un tema específic.


· Comprensió global i específica de textos de tipologia i contingut divers i en diferents suports i formats, i extracció d'informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements.


· Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs, narracions, descripcions, instruccions de jocs, receptes) adequat al nivell i a l'edat que facilitin la interacció entre l'alumnat.


· Distinció per l'entonació entre una pregunta, una exclamació i una instrucció o una frase.


· Interès i esforç per comprendre les produccions orals a l'aula.


Llegir i comprendre


· Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital, per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements ja treballats.


· Comprensió d'informacions relacionades amb continguts de diferents àrees curriculars i presentades en diferents suports.


· Utilització de tècniques de lectura apreses de les altres llengües del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, suposició).


· Utilització de diccionaris en format paper i digital per a comprendre el significat del lèxic nou.


· Gaudiment de la lectura de textos reals i adaptats adequats a l'edat.


· Ús dels recursos de la biblioteca d'aula i escola com a font d'informació i plaer.


· Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la realització de tasques específiques.


Escriure


· Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida quotidiana.


· Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) d'extensió controlada seguint models treballats a l'aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges.


· Ús dels recursos TIC per establir contactes amb d'altres persones i comunicar-se en la llengua estrangera i per a la presentació, edició i publicació de textos.


· Reconeixement de les estratègies bàsiques (transferides de les llengües escolars) que són necessàries per a la producció de textos escrits segons la tipologia treballada.


· Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.


· Interès per la presentació acurada dels textos escrits.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge


· Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies de la llengua estrangera des d'una visió comunicativa i d'ús.


· Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.


· Reflexió i aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita d'altres llengües per a la producció de textos escrits propis.


· Recerca de diferents fonts i models per ajudar-se a la composició de textos propis.


· Selecció de models molt estructurats que permetin accedir a la producció pròpia de textos.


· Utilització de recursos que ajudin a l'aprenentatge de la llengua com la memorització, la recitació, l'associació de mots, el reconeixement d'estructures bàsiques.


· Progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció i autoavaluació de tot el propi procés d'aprenentatge.


· Reconeixement i ús de la llengua estrangera com a eina d'aprenentatge, d'accés i organització d'informació i transmissió de coneixements.


· Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valoració del treball cooperatiu.