Exemples de competències per etapes

Relacio Cb
View more documents from neusm.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MEDI Continguts CM

L'entorn i la seva conservació

 
 

· Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i establiment de relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions, i entre la posició del Sol i les ombres.

 
 

· Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i quantitat de precipitacions. Iniciació al registre, representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques. Utilització de recursos TIC.

 
 

· Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l'entorn.

· Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l'entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l'impacte de l'activitat humana en el paisatge.

 
 

· Aplicació de tècniques d'orientació a l'espai. Inici a l'ús i elaboració de plànols i mapes del barri o ciutat.

 
 

· Identificació i disseny d'actuacions responsables orientades a l'ús sostenible de l'entorn.

 
 

· Realització d'un treball d'investigació a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

 
 

El món dels éssers vius

 
 

· Caracterització des la funció de nutrició en els animals i plantes.

 
 

· Caracterització de la funció de relació a partir de l'observació d'animals i plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.

 
 

· Caracterització de la funció de reproducció a partir de l'observació d'animals i plantes.

 
 

· Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i arbres) de l'entorn proper a partir d'algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

 
 

· Identificació d'activitats econòmiques relacionades amb la cria d'animals i el cultiu de plantes.

 
 

· Interès per la protecció i cura d'animals i plantes de l'entorn proper.

 
 

· Interès per l'observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

 
 

Les persones i la salut

 
 

· Reconeixement de la morfologia externa del cos.

· Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.

 
 

· Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents etapes de la vida.

 
 

· Identificació i justificació d'hàbits de higiene, de descans, d'exercici físic i l'alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut.

 
 

· Expressió de sensacions i emocions personals, així com respecte davant de les dels altres.

 
 

· Formulació de propostes d'activitats creatives per a la gestió dels temps de lleure. Identificació d'activitats d'oci individuals o col·lectives.

 
 

Persones, cultures i societats

 
 

· Identificació dels elements bàsics de l'estructura econòmica i de l'organització social, política i administrativa dels municipis i les comarques.

 
 

· Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.

 
 

· Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

 
 

· Reconeixement de situacions que poden comportar risc, especialment les relatives a la mobilitat viària.

· Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de la seva incidència en la presa de decisions de la vida quotidiana. Desenvolupament d'actituds de consum responsable.

 
 

· Identificació i descripció d'alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn a partir de l'observació directa de l'entorn proper i de dades i representacions gràfiques. Anàlisi i comparació de dades d'entorns rurals i urbans.

 
 

· Elaboració d'un estudi de cas sobre elements característics de l'entorn, per mitjà del treball cooperatiu i utilitzant diferents fonts d'informació (documents, informacions orals, mitjans de comunicació, Internet).

 
 

Canvis i continuïtats en el temps

 
 

· Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals. Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.

 
 

· Ús de fonts d'informació històrica diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps, d'aspectes de la vida quotidiana, de l'entorn proper.

 
 

· Ús d'unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l'anàlisi de l'evolució d'algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l'espai o el temps.

 
 

· Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

 
 

· Anàlisi diacrònic o sincrònic d'algun fet social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en diverses cultures, a partir del treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

 
 

· Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història.

 
 

Matèria i energia

 
 

· Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, massa, capacitat, temperatura. Conservació de la massa i volum amb els canvis de forma.

 
 

· Experimentació dels canvis d'estat en l'aigua i la seva reversibilitat. Identificació del cicle de l'aigua a la Terra. Reconeixement dels usos socials de l'aigua i importància de l'ús responsable.

 
 

· Identificació de diferents fonts d'energia i de cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. Valoració de l'ús responsable de les fonts d'energia.

 
 

· Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. Valoració del soroll i la contaminació acústica.

 
 

· Formulació de preguntes sobre propietats i canvis dels materials i disseny i realització d'experiments per donar-hi resposta. Anàlisi dels resultats i comunicació oral i escrita.

 
 

· Responsabilització en el manteniment de la neteja, l'ordre i l'estalvi de materials i energia a l'escola i a casa.

 
 

Entorn, tecnologia i societat

 
 

· Identificació de les fonts d'energia amb què funcionen algunes màquines.

 
 

· Identificació del funcionament d'alguns operadors mecànics: eix, roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres. Utilització d'operadors mecànics per a la construcció d'estructures senzilles.

 
 

· Identificació d'eines, màquines i fonts d'energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i de treball.

 
 

· Reconeixement i utilització dels elements bàsics de l'ordinador i del programari: finestres, menús.

 
 

· Ampliació en l'ús de les funcions del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.

 
 

· Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.

 
 

· Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb ajudes.

 
 

· Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.

 
 

Connexions amb altres àrees

- Realització de mesures.

- Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.

- Comunicació d'informacions amb diferents llenguatges simbòlics.

- Aplicació d'hàbits de salut i higiene.

- Descoberta i valoració del patrimoni natural i cultural.

- Experimentació amb sons.

- Utilització dels recursos de les TIC. Cerca guiada de la informació a Internet.